Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε Α2 1130137 ΕΞ 2023 /16-10-2023

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση σύμβασης με τίτλο: «Ανάπτυξη Νέων Ηλεκτρονικών Τελωνειακών Υπηρεσιών» της Α.Α.Δ.Ε, με συστημικό αριθμό Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 248186  (ΑΔΑΜ: 23PROC013637795/2023-10-24)

Παροχή διευκρινίσεων, διόρθωση σφαλμάτων και νέα μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 248186) για την «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών». (Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1151765 ΕΞ 2023/ 07-12-2023 και ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)


H καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 30/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ

Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 07/12/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.

 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Δείτε τη ΝΕΑ καταληκτική ημερομηνία ΕΔΩ