Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων

Υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, ενήλικος, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για όλα τα εισοδήματά του, φορολογούμενα με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενα, όταν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, πηγής Ελλάδας ή εξωτερικού. Εάν είναι  ανήλικος, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο για το εισόδημα από μισθωτή  εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του. Τα λοιπά εισοδήματά του προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα (παρ. 1 άρθρο 67, παρ. 4 και 5 άρθρο 11 ΚΦΕ). 

Φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Α ΚΦΕ, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο όταν αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα πηγής Ελλάδας (άρθρο 5Α ΚΦΕ). 

Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, ενήλικος έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (μόνο) όταν αποκτά πραγματικό εισόδημα φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο από πηγές Ελλάδας. Αν είναι ανήλικος, έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος μόνο όταν αποκτά εισόδημα από μισθωτή  εργασία ή από σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του, φορολογούμενο με οποιοδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο, πηγής Ελλάδας, ενώ τα λοιπά εισοδήματά του πηγής Ελλάδας προστίθενται στα εισοδήματα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα (παρ. 1 άρθρο 67, παρ. 4 και 5 άρθρο 11 ΚΦΕ). 

Φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής που αποκτά εισόδημα αποκλειστικά από τόκους κρατικών ομολόγων και εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και από τόκους εταιρικών ομολογιών της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του ΚΦΕ δεν έχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (παρ.1, άρθρο 67 ΚΦΕ).Σημαντική σημείωση! Οι σύζυγοι, κατά τη διάρκεια του γάμου, υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Υπόχρεος για την υποβολή της κοινής δήλωσης είναι ο σύζυγος και για τα εισοδήματα της συζύγου του. Ο φόρος, τα τέλη και οι εισφορές που αναλογούν στα εισοδήματα εκάστου συζύγου βεβαιώνεται χωριστά και η ευθύνη της καταβολής βαρύνει κάθε σύζυγο.Η δήλωση δύναται να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων το επιλέξει, με ανέκκλητη δήλωσή του για κάθε φορολογικό έτος μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης. Η επιλογή αυτή είναι δεσμευτική ως προς το φορολογικό έτος που αφορά και για τον άλλο σύζυγο.

Τρόπος και προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και πληρωμή φόρου εισοδήματος (άρθρο 67 ΚΦΕ)

Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται σε ετήσια βάση υποχρεωτικά, με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα με τη χρήση της διαδικτυακής Υπηρεσίας Υποβολής Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων της ΑΑΔΕ, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, μέχρι και την 30ή Ιουνίου του αμέσως επόμενου φορολογικού έτους από αυτό που αποκτήθηκε το εισόδημα. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε 3 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου.

  • Εξαιρετικά, τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, μπορούν να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Η καταβολή του φόρου γίνεται σε δύο 2 ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους.
  • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος αποβιώσει ή μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους. Η καταβολή του φόρου που προσδιορίζεται από δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου εκάστου φορολογικού έτους, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους.