Προσωρινή Εισαγωγή ιδιωτικών πλοίων αναψυχής στην Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης ιδιωτικών πλοίων αναψυχής που φέρουν σημαία τρίτης χώρας

1.  Όταν το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής

  • έχει μήκος πάνω από επτά (7) μέτρα
  • φέρει σημαία τρίτης χώρας και
  • εισέρχεται στην Ελλάδα προς χρήση από πρόσωπο που  έχει τη συνήθη κατοικία του σε τρίτη χώρα, ανεξάρτητα αν είναι ή όχι ο πλοιοκτήτης αυτού

λαμβάνει από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με Δελτίο Κίνησης διάρκειας ισχύος δεκαοκτώ (18) μηνών, όπως ορίζεται από το ειδικό καθεστώς της Προσωρινής Εισαγωγής. Με τη λήξη του δικαιώματος κυκλοφορίας το πλοίο πρέπει να επανεξάγεται με την υποχρέωση ο κάτοχος  του δελτίου κίνησης να επιστρέψει  στην  Τελωνειακή Αρχή που βρίσκεται στο σημείο εξόδου από την Ελλάδα το Δελτίο Κίνησης που έχει στη κατοχή του.

«Συνήθης κατοικία» ορίζεται ο τόπος όπου ένα φυσικό πρόσωπο διαμένει συνήθως, δηλαδή για τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες ανά δωδεκάμηνο, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών.

Στο πλοίο θα πρέπει πάντα να επιβαίνει ο κάτοχος - χρήστης του καθεστώτος Προσωρινής Εισαγωγής, γεγονός που ελέγχεται κάθε φορά, κατά τον απόπλου και τον κατάπλου, από την Τελωνειακή ή την Λιμενική Αρχή.

Το παραπάνω χρονικό διάστημα, μπορεί να παραταθεί για άλλους έξι (6) μήνες, χωρίς να υπερβαίνει το όριο των εικοσιτεσσάρων (24) μηνών, μετά από αίτηση του δικαιούχου προσώπου. 

2. Επισημαίνεται ότι τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής με ολικό μήκος επτά (7) μέτρα και κάτω, που  υπάγονται στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν  λαμβάνουν Δελτίο Κίνησης αλλά οι αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές εκδίδουν Δελτίο Προσωρινής Εισαγωγής (ΔΕ.Π.Ε.), όπως τα λοιπά μεταφορικά μέσα που τίθενται σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής (ΙΧΕ αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κλπ.).
 

Εισαγωγή ιδιωτικών πλοίων αναψυχής

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας περί ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112 και ν.2859/00-Κώδικας ΦΠΑ), η εισαγωγή στο εσωτερικό της χώρας ιδιωτικών πλοίων που προέρχονται από τρίτες χώρες επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Στην περίπτωση όμως που τα πλοία αυτά κατά  την είσοδό τους στη χώρα μας τεθούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν γεννάται φορολογική υποχρέωση από πλευράς ΦΠΑ.

Στις περιπτώσεις που επιβάλλεται ΦΠΑ, ο φόρος αυτός καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας με την υποβολή διασάφησης εισαγωγής στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή εισαγωγής από τον κύριο του πλοίου. Η φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ, προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ.

Επιπλέον επιβάλλεται ΦΠΑ και κατά την απόκτηση (αγορά)  από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ καινούριου1  πλοίου, το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί στη χώρα μας.

Για την καταβολή του ΦΠΑ απαιτείται υποβολή δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή. Η φορολογητέα αξία επί της οποίας υπολογίζεται ο ΦΠΑ διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κώδικα ΦΠΑ.

Πέραν των ανωτέρω, κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, που πλέει στα ελληνικά θαλάσσια ύδατα, απαιτείται προκειμένου να διακινείται νόμιμα να εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με τριπλότυπο "Δελτίο Κίνησης" (Transit Log), σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (Β΄ 378), όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που το πλοίο πρόκειται να παραμείνει στα ελληνικά χωρικά ύδατα σε μόνιμη βάση, είναι απαραίτητος ο τελωνισμός του, καθώς και η καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του ιδιωτικού πλοίου αναψυχής δεν δημιουργεί αυτομάτως και την υποχρέωση για ύψωση της ελληνικής σημαίας. Ο πλοιοκτήτης, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να διατηρήσει στο πλοίο τη σημαία τρίτης χώρας, Για την ελεύθερη δε διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, μετά τον εκτελωνισμό του, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με το "Δελτίο Κίνησης Αορίστου Ισχύος”.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ενωσιακής αλλά και εθνικής περί ΦΠΑ  νομοθεσίας, η εισαγωγή στο εσωτερικό της χώρας σκαφών που προέρχονται από τρίτες χώρες φορολογείται με ΦΠΑ, εκτός και αυτά τεθούν σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής κατά την είσοδό τους στη χώρα. Ο φόρος καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας για τους εισαγωγικούς δασμούς και τους λοιπούς φόρους με την υποβολή Διασάφησης εισαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο αμέσως μετά την είσοδο τους στη χώρα, με φορολογητέα αξία για τον ΦΠΑ όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κώδικα ΦΠΑ.

Επιπλέον, κατά την  απόκτηση από άλλο κράτος μέλος της ΕΕ καινούριων σκαφών , τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στη χώρα μας οφείλεται ΦΠΑ  επί της φορολογητέας του αξίας του σκάφους όπως αυτή διαμορφώνεται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου με την υποβολή δήλωσης στην αρμόδια τελωνειακή αρχή.

Πέραν των ανωτέρω, κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής με σημαία τρίτης χώρας, που καταπλέει σε ελληνικά λιμάνια, προκειμένου να διακινείται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με τριπλότυπο  "Δελτίο κίνησης" (Transit Log) σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Δ. 257/139/23-2-2000 ΑΥΟ (378/Β’), όπως ισχύει.

Σε περίπτωση που το πρόσωπο  που φέρνει το σκάφος στη χώρα μας, επιθυμεί να παραμείνει το πλοίο στα ελληνικά χωρικά ύδατα σε μόνιμη βάση, πρέπει να προβεί στον εκτελωνισμό του πλοίου και να καταβάλει τους αναλογούντες σ' αυτό δασμούς και φόρους σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η υποχρέωση αυτή για τον εκτελωνισμό του πλοίου δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ύψωση της ελληνικής σημαίας, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν το επιθυμεί και του παρέχεται το δικαίωμα από τις ισχύουσες διατάξεις να διατηρεί τη σημαία της τρίτης χώρας. 

Για την μετά τον εκτελωνισμό ελεύθερη διακίνησή του στα ελληνικά χωρικά ύδατα, εφόσον το ιδιωτικό πλοίο αναψυχής διατηρεί τη σημαία τρίτης χώρας, εφοδιάζεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή με "Δελτίο κίνησης Αορίστου Ισχύος”


---

1 Καινούριο θεωρείται το πλοίο που κατά την αγορά του δεν έχει περισσότερες από 100 ώρες πλεύσης.