Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιαν 17

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 22DIAB000022391 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών για την προμήθεια συστήματος αποδοχής ξένων καρτών στο δίκτυο EFT/POS της Α.Α.Δ.Ε. και e-POS για την είσπραξη δημοσίων εσόδων για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε).

Ιαν 14

Διευκρίνιση για την υπ’ αριθμ. 30/002/000/9256/2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009791489, ΑΔΑ: ΨΠΓΑ46ΜΠ3Ζ-ΓΚΡ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού, ειδών αρχειοθέτησης, γραφικής ύλης και φακέλων ασφαλείας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ιαν 14

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος λόγω συγχώνευσης της Δ.Ο.Υ. Η΄ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ιαν 13

Αρχική Δημοπρασία Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. & Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. Θεσσαλονίκης

Ιαν 12

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), άνω των ορίων, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και βαθμονόμησης των ανιχνευτών ραδιενέργειας των Τελωνειακών Αρχών για ένα (1) έτος

Ιαν 03

Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την επαναδημοπράτηση των τριάντα επτά (37) ματαιωθέντων τμημάτων της Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1000799 ΕΞ 2020 διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιδραστηρίων - αναλώσιμων στο πλαίσιο του υποέργου 1 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001460 για την κάλυψη αναγκών των εργαστηρίων του Γενικού Χημείου του Κράτους - συνολικής αξίας 18.748,80 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Ιαν 03

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσεως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Δεκ 31

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ταχείας και ασφαλούς μεταφοράς δεμάτων μεταξύ Υπηρεσιών του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Δεκ 30

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου που στεγάζεται η Κεντρική Υπηρεσία  επί της οδού Αν. Τσόχα 16, Αθήνα, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.(ΑΡ. ΗΛ. ΔΙΑΓ. 146270)

Δεκ 30

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών  της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Δεκ 29

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΙΓ΄ Αθηνών, για το έτος 2022.

 

Δεκ 28

Mετάθεση της ημερομηνίας διενέργειας / αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141517) για την παροχή υπηρεσιών για την «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΙΣΡΟΩΝ / ΕΚΡΟΩΝ»  

Δεκ 24

Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας αποσφράγισης του με αρ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1091076 ΕΞ 2021/4-10-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009390933) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 141479), για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Υλοποίησης αλλαγών στα πληροφοριακά συστήματα της Α.Α.Δ.Ε».

Δεκ 24

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης του πληροφοριακού συστήματος του Γ.Χ.Κ. που υποστηρίζει το ΕΤΕΠΠΑΑ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Δεκ 24

Ανοικτός Διαγωνισμός κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια καύσιμων θέρμανσης για το τμήμα «ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΑΤΤΙΚΗ» για το έτος 2022 για την κάλυψη των αναγκών των αντίστοιχων υπηρεσιών και κτιρίων της ΑΑΔΕ με εκτιμώμενη αξία 66.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.