Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Οκτ 14

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.

Οκτ 14

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας υπό ειδική διαχείριση με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ»   (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002127201000, Α.Φ.Μ. 094020232)» στα πλαίσια του Ν. 4307/2014  (άρ. 77παρ. 1). 

 

Οκτ 13

Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια νέου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (Σ.Η.Δ.Ε.) για τις ανάγκες της Α.Α.Δ.Ε

Οκτ 13

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας υπό ειδική διαχείριση με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299)» στα πλαίσια του Ν. 4307/2014  (άρ. 77παρ. 1). 

 

Οκτ 08

Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια και εγκατάσταση πέντε (5) μεταφερόμενων συστημάτων ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες) για την υποστήριξη του έργου των συνοριακών Τελωνείων της Α.Α.Δ.Ε. και παροχή υπηρεσιών διετούς περιόδου συντήρησης αυτών καθώς και δικαιώματος προαίρεσης παροχής υπηρεσιών συντήρησης για πέντε έτη

Οκτ 07

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (φύλαξης) ελέγχου, επιτήρησης και διαχείρισης του κοινού, στα κτίρια στέγασης Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου Νομαρχίας Ανατ. Αττικής, αρμοδιότητας Ε.Φ. 1023-801-03207-00

Οκτ 07

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων των πιστωτών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΠΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ AΕ»  που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης των άρθρων 68 επ. του Ν. 4307/2014.

Οκτ 06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια αδιάλειπτων τροφοδοτικών ρεύματος για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Οκτ 06

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια ζυγών  για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Οκτ 05

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Οκτ 04

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών μετακόμισης αρχείων, επίπλων, Η/Υ, λοιπού εξοπλισμού εντός του κτιρίου της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΓΧΚ με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 

Οκτ 01

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού του ΕΛΚΕ και των Δ.Ο.Υ. της Νομαρχίας Αθηνών, αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ Αθηνών

Σεπ 30

Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου με τίτλο «Προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) Παρακολούθησης των Κρίσιμων Δεικτών Απόδοσης της Α.Α.Δ.Ε.», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

Σεπ 28

Διακήρυξη Γ' επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Δ.Ο.Υ. Λαμίας.

Σεπ 22

Πρόσκληση διενέργειας ανεξάρτητου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057701504000 και Α.Φ.Μ. 094342976).