Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Μάιος 13

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α3 & Α4 αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού αντικειμένου αρμοδιότητας Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής.

Μάιος 13

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπ. αριθμ. πρωτ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1034948 ΕΞ 2021 /22.04.2021 Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για το έτος 2021.

Μάιος 12

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φασματοφωτομέτρων  για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ

Μάιος 10

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) και των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.), Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών υπαγόμενων στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Απρ 28

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών αναλύσεων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας).

Απρ 28

Πρόσκληση σε συνέλευση πιστωτών της υπό ειδική διαχείριση εταιρείας με την επωνυμία "Ν. ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ".

Απρ 27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος του Κέντρου  Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.) και του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.), Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Απρ 27

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου Ελεγκτικού Κέντρου Αττικής

Απρ 27

Διακήρυξη Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 4ου Ελεγκτικού Κέντρου Αττικής

Απρ 27

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια βασικών ανόργανων και οργανικών ουσιών, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Απρ 26

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών Καθαριότητας για το έτος 2021 για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.

Απρ 23

Πρόσκληση διενέργειας 2 ανεξάρτητων Δημόσιων Πλειοδοτικών διαγωνισμών για νην εκποίηση τμήματος του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ"

Απρ 20

Ενίσχυση Τελωνειακών Υπηρεσιών για τη διενέργεια τελωνειακών ελέγχων

Απρ 14

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη συστέγαση των Υπηρεσιών Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ & Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)

Απρ 13

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την μεταφορά μεταλλικών αντικειμένων, εξοπλισμού και φιαλών αερίων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης