Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Οκτ 03

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Νομαρχίας Πειραιά αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Α’ Πειραιά για τα έτη 2024 και 2025.

Σεπ 29

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια συνόλου λύσεων υλικού και λογισμικού ασφάλειας».

Σεπ 28

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω ΕΣΗΔΗΣ), κάτω των ορίων, για την ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης 

Σεπ 27

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης

Σεπ 26

Διακήρυξη  Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για τη στέγαση του Τοπικού  Τελωνειακού  Γραφείου  Αίγινας

Σεπ 25

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υπηρεσιών μεταφορών και ταχυμεταφορών για τις ανάγκες του Γ.Χ.Κ.

Σεπ 21

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ  (www.eprocurement.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27134 η Πρόσκληση Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης για την υποβολή σχολίων/παρατηρήσεων/απόψεων και προτάσεων για την τελική διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΗΣ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ (Ημ. Λήξης Διαβούλευσης: 06/10/2023)

Σεπ 20

ΔΔΑΔ Γ 1114449 ΕΞ 2023 /20-09-2023:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης,  Δημόσιων  Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α2' Τάξης, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Σεπ 19

Πρόσκληση διενέργειας ενός δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση μέρους του ενεργητικού της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 057701504000, ΑΦΜ 094342976 Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), η οποία έχει υπαχθεί στην έκτακτη διαδικασία ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 επ. Ν. 4307/2014).

Σεπ 18

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.)"

Σεπ 15

Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο με αντικείμενο την: «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΑΑΔΕ)».

Σεπ 15

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.

Σεπ 12

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφορών για την προμήθεια μικροσκοπίων και άλλου εξοπλισμού, για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ., με τη διαδικασία της απ΄ ευθείας ανάθεσης

Σεπ 08

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη των αναγκών υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε για το έτος 2024.

Σεπ 07

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών μεταφοράς αρχείου και εξοπλισμού των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών