Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Ιουν 24

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετατάξεις υπαλλήλων προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων βάσει των διατάξεων του άρθρου 8 του Ν.4652/2020 (ΦΕΚ 9 Α/23-01-2020), όπως ισχύει.

Ιουν 22

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 161761) για την ανάθεση Σύμβασης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

Ιουν 22

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.) και της Διεύθυνσης Επικοινωνίας (Δ.ΕΠΙΚ.)

Ιουν 21

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια υλικών, για την κατασκευή και εγκατάσταση δύο δικτύων αερίων στην Α’ Χ.Υ. Αθηνών, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Ιουν 17

Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών εκτυπωτών και πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

Ιουν 17

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «AXON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και με διακριτικό τίτλο  «AXON HOLDINGS S.A.», η οποία έχει υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης (άρθρο 68 και επ. του ν. 4307/2014).

Ιουν 15

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια γυάλινων ειδών και λοιπών αναλωσίμων εργαστηρίου για τις ανάγκες των εργαστηρίων του ΓΧΚ, με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης

Ιουν 08

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)

Ιουν 08

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης της θέσεως Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου & Περιουσιολογίου (Δ.Ε.Φ.Κ. & Π.), Κεντρικής Υπηρεσίας που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της ΑΑΔΕ.»

Ιουν 06

Επαναληπτική Διακήρυξη πλειοδοτικού διαγωνιμσού για την ανάθεση καταστροφής-ανακύκλωσης πινακίδων κυκλοφορίας οχημάτων που βρίσκονται στη Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας

Μάιος 31

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Καλαμάτας

Μάιος 27

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια εργαστηριακών μηχανημάτων για τις ανάγκες των εργαστηρίων του Γ.Χ.Κ.

Μάιος 27

Προκήρυξη διαγωνισμού για την απόκτηση πιστοποίησης επάρκειας εκτελωνιστή της Τελωνειακής Περιφέρειας Βόλου

Μάιος 26

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια φθορισμομέτρων υπεριώδους (UV-F) για τις ανάγκες των Χ.Υ. Πειραιά και Κεντρικής Μακεδονίας και την παροχή υπηρεσιών πενταετούς διάρκειας εγγύησης καλής λειτουργίας (διετής δωρεάν παροχή υπηρεσιών εγγύησης καλής λειτουργίας  και τριετής παροχή υπηρεσιών επέκτασης της εγγύησης καλής λειτουργίας).

Μάιος 24

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ