Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Την 25η.05.2018 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ» (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/General Data Protection Regulation -GDPR). Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα σας εφαρμόζει τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και σας ενημερώνει αφενός για τον τρόπο που επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αφετέρου δε για το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων και φορολογικού και τελωνειακού απορρήτου.

 

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την εφαρμογή APPODIXI