Δικαίωμα υποβολής φορολογικής δήλωσης

Φορολογούμενος που υπόκειται σε έλεγχο έχει τη δυνατότητα να υποβάλει σχετική αρχική ή/και τροποποιητική φορολογική δήλωση μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του πρόσθετου φόρου/προστίμου. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται για την ως άνω δυνατότητα κατά το στάδιο της κοινοποίησης της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (σχετ. οι διατάξεις των παρ. 1 του άρθρου 18 και παρ. 3 του άρθρου 19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4987/2022) και η υπό στοιχεία ΠΟΛ.1073/2018 Διοικητή ΑΑΔΕ).