Τέλη Kυκλοφορίας - Ακινησία οχημάτων

Υπολογισμός Ετησίων τελών κυκλοφορίας επιβατικών ΙΧ αυτοκινήτων
Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται

α) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως την 31.10.2010 και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, ως εξής:

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ έως το έτος 2000

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα (κυβ. εκατ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

 Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

225

ΣΤ΄

1.549-1.738

250

Ζ΄

1.739-1.928

280

Η΄

1.929-2.357

615

Θ΄

2.358-3.000

820

Ι΄

3.001-4.000

1.025

Κ΄

4.001 και άνω

1.230

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2001 έως το 2005

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

 Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

240

ΣΤ΄

1.549-1.738

265

Ζ΄

1.739-1.928

300

Η΄

1.929-2.357

630

Θ΄

2.358-3.000

840

Ι΄

3.001-4.000

1.050

Κ΄

4.001 και άνω

1.260

 

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από το έτος 2006 και μετά

Κατηγορία

Κυλινδρισμός κινητήρα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε Ευρώ)

 Α΄

Έως 300

22

Β΄

301-785

55

Γ΄

786-1.071

120

Δ΄

1.072-1.357

135

Ε΄

1.358-1.548

255

ΣΤ΄

1.549-1.738

280

Ζ΄

1.739-1.928

320

Η΄

1.929-2.357

690

Θ΄

2.358-3.000

920

Ι΄

3.001-4.000

1.150

Κ΄

4.001 και άνω

1.380

β) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0-90

0

91-100

0,90

101-120

0,98

121-140

1,20

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

Άνω των 251

3,72


Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λπ.).
β.1) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος - μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ, από 1-11-2010 μέχρι την 31-12-2020, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (New European Driving Cycle) και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α` 265). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον Πίνακα της υποπερ. β`(υποπερ. β του οδηγού) .
β.2) Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος - μέλος της ΕΕ/ΕΟΧ από την 1η.1.2021 κι εφεξής, τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, και μόνον εφόσον οι τιμές αυτές συμφωνούν με αυτές που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή άλλο δικαιολογητικό που προσκομίζεται στο τελωνείο για τις ανάγκες υπολογισμού τελών ταξινόμησης, σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure) και τα οριζόμενα στην παρ. 8 του άρθρου 121 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001). Σε περίπτωση που οι τιμές δεν συμφωνούν, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές ρύπων που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή το έτερο δικαιολογητικό που προσκομίσθηκε στο τελωνείο κατά τα ανωτέρω. Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον Πίνακα ΙΙ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

 
ΕΥΡΟΣ                            Τιμή

 
0-122                             0
123-139                         0,64
140-166                         0,70
167-208                         0,85
209-224                         1,87
225-240                         2,20
241-260                         2,50
261-280                         2,70
>=281                            2,85

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τροχόσπιτα): 140 ευρώ.

Για τα αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται όπως για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. 

Ειδικά, για τα τύπου JEEP φορτηγά Ι.Χ. αυτοκίνητα διευκρινίζονται τα εξής:

Για τον υπολογισμό των ετήσιων  τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της κατηγορίας αυτής, τα οχήματα αυτά εμπίπτουν στην κατηγορία επιβατικά αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.  

 

Προθεσμία εμπρόθεσμης καταβολής τελών κυκλοφορίας και πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή)

Η εμπρόθεσμη καταβολή κάθε έτους γίνεται από 1.11 μέχρι και 31.12 του προηγούμενου έτους εκείνου που αφορούν. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής, μη καταβολής ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας, καταβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας

Ακινησία/διαγραφή οχήματος

Οι κάτοικοι εξωτερικού που έχουν στην Ελλάδα αυτοκίνητο με ελληνικές πινακίδες, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τα τέλη κυκλοφορίας, έστω και αν το όχημα δεν κινηθεί. Για να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας, ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος πρέπει:

  • να δηλώσει την ακινησία στη Φορολογική Διοίκηση ηλεκτρονικά, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ) πριν την έναρξη του ημερολογιακού έτους. Η δήλωση περιλαμβάνει τα ακριβή στοιχεία της πόλης, της οδού και του αριθμού, του σημείου ακινητοποίησης του οχήματος.
  • να αφαιρέσει από το όχημα τις πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του και να το φυλάσσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 45 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54). Η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος δεν παραδίδονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αυτοκίνητο όχημα, για το οποίο υποβλήθηκε δήλωση ακινησίας, απαγορεύεται απολύτως να κυκλοφορήσει για οποιαδήποτε αιτία
Πρόστιμα

Εάν στο πλαίσιο ελέγχων εντοπισθεί είτε να κυκλοφορεί είτε να φέρει πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας όχημα, το οποίο είναι σε ακινησία,  επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο μη καταβολής τους, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, και επιπλέον διοικητικό πρόστιμο ίσο με δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο του προηγουμένου εδαφίου τριπλασιάζεται και, με απόφαση του κατά νόμο αρμοδίου οργάνου, αφαιρείται για τρία (3) έτη το δίπλωμα οδήγησης του ιδιοκτήτη ή κατόχου του οχήματος.

Διαγραφή οχήματος από το Μητρώο οχημάτων

Όταν όχημα ευρισκόμενο σε κατάσταση ακινησίας πρόκειται να διαγραφεί από το Μητρώο οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή με ανακύκλωση στα ειδικώς εξουσιοδοτημένα κέντρα ή με σκοπό την εξαγωγή του, τα στοιχεία κυκλοφορίας του, η άδεια και οι πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας 

  • είτε διαβιβάζονται από τη ΔΟΥ, στην αρμόδια Διεύθυνση Υποδομών και Μεταφορών της οικείας Περιφέρειας μετά από αίτηση του κατόχου ή ιδιοκτήτη αυτού, 
  • είτε παραδίδονται από τον ίδιο τον κάτοχο ή ιδιοκτήτη του προς διαγραφή οχήματος, εφόσον τα στοιχεία κυκλοφορίας βρίσκονται στην κατοχή του λόγω θέσης του οχήματος σε ακινησία ηλεκτρονικά.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν απαιτείται προηγούμενη άρση της ακινησίας.

Προκειμένου να διαγραφεί όχημα από το Μητρώο οχημάτων, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή μεταφοράς του εκτός της Χώρας, η διαγραφή γίνεται μόνο  εφόσον έχουν καταβληθεί προηγουμένως τα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιμα από τον τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή μεταφορά του εκτός της Χώρας.

Πως γίνεται η άρση ακινησίας οχήματος; 

Η ακινησία ισχύει μέχρι το όχημα να τεθεί εκ νέου «σε κίνηση», ως εξής:

  • με την υποβολή αίτησης άρσης της ακινησίας, η οποία πραγματοποιείται επίσης ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ) στην εφαρμογή mycar 
  • εφόσον καταβληθούν τα τέλη κυκλοφορίας του έτους της άρσης και 
  • εφόσον υπάρχει ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

 

Πού και πώς καταβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας;

Τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται στους φορείς που ορίζονται κάθε φορά με Απόφαση Υπουργού Οικονομικών (Τράπεζες, ΕΛΤΑ κλπ.), από τον κάτοχο του οχήματος ή οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του κατόχου, βάσει του εντύπου τελών κυκλοφορίας το οποίο δύναται να εκτυπώνεται από το site της ΑΑΔΕ (διαδρομή: Πολίτες- Οχήματα-Τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς TAXISnet).

Οχήματα που τελούν σε ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ και τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, υπολογίζονται με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών, όπως ορίζεται στους πίνακες της υποπερίπτωσης α (πίνακες υποπερ. α. του οδηγού). 
Με τον ίδιο τρόπο υπολογίζονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης επιβατικών οχημάτων που προέρχονται από τρίτες χώρες και τελούν στο ανασταλτικό τελωνειακό καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής, λαμβάνοντας, όμως, ως κριτήριο για την κατάταξη στον ανάλογο πίνακα την ημερομηνία υπαγωγής του οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής στην Ελλάδα. 
Οι κάτοχοι δικαιούχοι των οχημάτων αυτών, για κάθε μήνα ή τμήμα μηνός πέραν του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο προβλέπεται απαλλαγή, υποχρεούνται να καταβάλουν το 1/12 των οριζόμενων ως ανωτέρω τελών κυκλοφορίας.