Προσωρινή Εισαγωγή ΙΧΕ Οχημάτων και Ατομικών ειδών στην Ελλάδα

Ειδικό Καθεστώς Προσωρινής Εισαγωγής / Χρήση Ιδιωτικών Μεταφορικών Μέσων στην Ελλάδα

Δικαιούχα πρόσωπα:

α. Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό που επισκέπτονται προσωρινά την Ελλάδα (τουρίστες).

Ως "συνήθης κατοικία" νοείται ο τόπος στον οποίο ένα άτομο διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον εκατόν ογδόντα πέντε (185) ημέρες συνεχείς ή όχι ανά ημερολογιακό έτος λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή σε περίπτωση ατόμου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών από τους οποίους προκύπτουν στενοί δεσμοί μεταξύ αυτού του ατόμου και του τόπου στον οποίο κατοικεί.

Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρήσης χορηγείται στα ανωτέρω πρόσωπα για μέσα μεταφοράς, με τους εξής ειδικότερους όρους:
•    να έχουν τη συνήθη κατοικία του εκτός Ελλάδας
•    να έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα
•    να χρησιμοποιούν το μέσο μεταφοράς  για ιδιωτική τους χρήση.

Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρήσης ορίζεται στους έξι (6) μήνες, συνεχείς ή όχι, ανά δωδεκάμηνο.

Σε έκτακτες περιστάσεις τα αρμόδια τελωνεία μπορούν κατά την κρίση τους να χορηγήσουν επί πλέον παράταση μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες

Ειδικά, τα επιβατικά οχήματα που:
•    εισάγονται-μεταφέρονται προσωρινά από πρόσωπα με συνήθη κατοικία στο εξωτερικό, που δεν ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην Ελλάδα και 
•    δεν επανεξάγονται-επαναποστέλλονται με τη λήξη της διάρκειας των (6) μηνών, δύνανται να ακινητοποιούνται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή, ύστερα από αίτηση του δικαιούχου, και να παραμένουν ακινητοποιημένα το λιγότερο (6) μήνες και το ανώτερο (24) μήνες.

Για τα επιβατικά οχήματα που φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου άλλης χώρας καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας, από την ημέρα υπαγωγής-χρήσης τους με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής. Για τα επιβατικά οχήματα που φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς άλλης χώρας και με τη λήξη του αρχικού εξαμήνου κυκλοφορίας δεν επανεξάγονται, καταβάλλονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις τέλη κυκλοφορίας, για το χρονικό διάστημα που κυκλοφορούν πέραν του αρχικού εξαμήνου.

Ακινητοποίηση οχημάτων

Αιτήματα, τα οποία αφορούν, τόσο στην ακινητοποίηση των οχημάτων, όσο και στην άρση αυτής, υποβάλλονται, ψηφιακά, στις αρμόδιες τελωνειακές αρχές, με την χρήση της ψηφιακής εφαρμογής της ΑΑΔΕ «Τα αιτήματά μου» για τα πρόσωπα που διαθέτουν κωδικούς Taxisnet  ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) προς το αρμόδιο Τελωνείο για τα λοιπά πρόσωπα. 

Η ακινητοποίηση του οχήματος πραγματοποιείται, με αποκλειστική ευθύνη του δικαιούχου προσώπου, σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, χωρίς την παρουσία τελωνειακού υπαλλήλου. 

Για την ακινητοποίηση του οχήματος, το δικαιούχο προσωρινής εισαγωγής πρόσωπο υποβάλλει αίτημα, ενημερώνοντας το Τελωνείο ελέγχου, πριν την παρέλευση του νόμιμου διαστήματος κυκλοφορίας, για την ημερομηνία της επικείμενης ακινητοποίησης αυτού. Στο αίτημα θα πρέπει: 
α) να αναγράφεται η ένδειξη του χιλιομετρητή του οχήματος και 
β) να αναφέρεται, ο ιδιωτικός χώρος στάθμευσης του αυτοκινήτου, όπου θα παραμένει το όχημα, κατά το χρόνο της θέσης του σε ακινησία. 

Παράλληλα, στην αρμόδια για τον έλεγχο της ακινητοποίησης τελωνειακή αρχή κατατίθεται εγγύηση από φερέγγυο τρίτο πρόσωπο που πρέπει να καλύπτει τους αναλογούντες στο όχημα δασμούς και φόρους.

Για την άρση της ακινησίας του οχήματος και κατόπιν αιτήσεως για την εκ νέου κυκλοφορία του οχήματος στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, πραγματοποιείται έλεγχος τήρησης των όρων και προϋποθέσεων του καθεστώτος προσωρινής εισαγωγής, για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Εφόσον το Τελωνείο διαπιστώσει ότι ο αιτών είναι δικαιούχο πρόσωπο, τον ενημερώνει, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην καταβολή των αναλογούντων για το αιτούμενο διάστημα τελών κυκλοφορίας. Στην περίπτωση αυτή, η συσταθείσα για το ακινητοποιημένο όχημα εγγύηση αίρεται και επιστρέφεται στον εγγυητή. Η καταβολή των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας δύναται να πραγματοποιηθεί, είτε ηλεκτρονικά με υποβολή «e-αίτησης» στο Υποσύστημα Εισαγωγών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Τελωνείων (ICISnet), βεβαίωση των οφειλόμενων τελών κυκλοφορίας από το αρμόδιο Τελωνείο και ηλεκτρονική πληρωμή, είτε με φυσική παρουσία του δικαιούχου προσώπου στο Τελωνείο.

β. Πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται στο εξωτερικό τουλάχιστον έξι μήνες το δωδεκάμηνο.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: 

 

 • Οι Έλληνες υπήκοοι, κάτοικοι Ελλάδας που παραμένουν και εργάζονται στο εξωτερικό, τουλάχιστον (6) μήνες το δωδεκάμηνο.
 • Τα πρόσωπα των οποίων οι σύζυγοι έχουν μετοικήσει (έχουν μεταφέρει τη συνήθη κατοικία τους) στην Ελλάδα, εφόσον εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό μετά τη μετοίκηση των συζύγων τους.
 • Οι αλλοδαποί/ές που είναι παντρεμένοι/ες με Έλληνες/ίδες, μόνιμους κατοίκους Ελλάδας, εφόσον και μετά το γάμο τους εξακολουθούν να παραμένουν πραγματικά στο εξωτερικό.

Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρήσης χορηγείται στην κατηγορία αυτή για μέσα μεταφοράς και είδη ατομικής χρήσης για διάστημα έξι (6) μηνών, συνεχών ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας, εφόσον φέρουν ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς.

γ. Ελληνικά πληρώματα εμπορικών πλοίων γραμμών εξωτερικού.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι Έλληνες υπήκοοι, που είναι ναυτολογημένοι σε εμπορικά πλοία γραμμών εξωτερικού τουλάχιστον έξι (6) μήνες το δωδεκάμηνο. Το δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρήσης, χορηγείται μόνον για ένα ιδιωτικής χρήσης επιβατικό αυτοκίνητο και για διάστημα (6) έξι μηνών, συνεχών ή όχι, ανά δωδεκάμηνο, χωρίς την καταβολή τελών κυκλοφορίας, εφόσον φέρει ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας κανονικής σειράς.

δ. Άλλες ειδικές κατηγορίες

Το δικαίωμα της προσωρινής εισαγωγής-χρήσης παρέχεται και στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στα πρόσωπα που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνο για να σπουδάσουν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα. Η διάρκεια παραμονής στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής περιορίζεται στην πραγματική διάρκεια των σπουδών. 
 • Στα πρόσωπα που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα, αποκλειστικά και μόνον για μετεκπαίδευση ή ειδίκευση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σχολές επιμόρφωσης που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή πανεπιστημιακές κλινικές. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα  για διάστημα τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της μετεκπαίδευσης ή ειδίκευσης.
 • Στους αλλοδαπούς που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα με σκοπό να εργαστούν σε εκτέλεση σύμβασης ορισμένου χρόνου με το ελληνικό δημόσιο, οργανισμό δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το δημόσιο, σε αλλοδαπά εμπορικά ή βιομηχανικά επιμελητήρια ή σε εγκαταστημένους στην Ελλάδα ξένους κρατικούς οργανισμούς και ινστιτούτα, και οι οποίοι προσφέρουν ιδιαίτερα εξειδικευμένη εργασία προσωρινής μορφής. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.
 • Στους αλλοδαπούς υπηκόους που έχουν συνήθη κατοικία στο εξωτερικό και έρχονται προσωρινά στην Ελλάδα για να εργαστούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ως διδακτικό προσωπικό σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή σε ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με βάση διμερείς μορφωτικές συμφωνίες. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση εργασίας τους.
 • Στους Έλληνες διπλωματικούς, προξενικούς και λοιπούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και στους εξομοιούμενους με αυτούς υπαλλήλους, που επιστρέφουν προσωρινά στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. Το δικαίωμα παρέχεται για ένα επιβατικό όχημα και για διάστημα μέχρι πέντε (5) χρόνια από την άφιξή τους στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας. Η πενταετής διάρκεια παρατείνεται για ολόκληρο το διάστημα παραμονής των υπαλλήλων στην Ελλάδα για εκτέλεση υπηρεσίας, με τον όρο ότι η παραμονή τους στην Κεντρική υπηρεσία, δεν οφείλεται σε αίτημά τους, αλλά σε υπηρεσιακές ανάγκες, γεγονός που θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία. Παράταση πέραν της πενταετίας, θα χορηγείται τμηματικά για δώδεκα (12) μήνες κάθε φορά και μέχρι τη λήξη της υπηρεσίας του υπαλλήλου στην Κεντρική Υπηρεσία.
 • Στους Έλληνες υπηκόους με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που σπουδάζουν στο εξωτερικό ως φοιτητές, σπουδαστές ή μετεκπαιδευόμενοι σε σχολές εξωτερικού, εφόσον παραμένουν για σπουδές εκτός Ελλάδας κατά το μεγαλύτερο διάστημα του έτους σπουδών. Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για επιβατικό όχημα και για διάστημα τριών (3) μηνών συνεχών ή όχι ανά ημερολογιακό έτος.
 • Στα πρόσωπα που μετοικούν στην Ελλάδα. Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για το επιβατικό όχημα με σκοπό τον τελωνισμό του και για διάστημα ενός (1) μήνα με τον όρο ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελωνισμός του οχήματος με τις διατάξεις των μετοικούντων.
 • Στους επαναπατριζόμενους Έλληνες και ομογενείς πολιτικούς πρόσφυγες. Το δικαίωμα παρέχεται μόνο για το επιβατικό όχημα με σκοπό τον τελωνισμό του και για διάστημα έξι (6) μηνών, με τον όρο ότι το διάστημα αυτό δεν ξεπερνά την προθεσμία μέσα στην οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί ο τελωνισμός του οχήματος.
 • Στο υπαλληλικό προσωπικό της ΕΕ, στους διπλωματικούς και προξενικούς υπαλλήλους ξένων διπλωματικών αποστολών κ.λ.π.
 • Σε πρόσωπα με συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρησιμοποιούν στη χώρα μας επιβατικό όχημα ταξινομημένο στο άλλο αυτό κράτος μέλος στο όνομα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις:

           Η σύμβαση εργασίας ή η συμφωνία του μισθωτού ή μη μισθωτού εργαζόμενου με την εταιρεία να προβλέπει τη χορήγηση αυτοκινήτου ως  πρόσθετη παροχή.

           Το εταιρικό όχημα να μη χρησιμοποιείται κατά τρόπο μόνιμο εντός της Ελλάδας, με την έννοια ότι χρησιμοποιείται το μεγαλύτερο μέρος του έτους εκτός Ελλάδας.

            Η μη επαγγελματική χρήση του εταιρικού οχήματος να έχει δευτερεύοντα χαρακτήρα σε σχέση με την επαγγελματική χρήση του και να προβλέπεται ρητά στη σύμβαση εργασίας, αποτελώντας μέρος, από οικονομική άποψη, της αμοιβής του εργαζομένου.

           Το όχημα να καλύπτεται ασφαλιστικά στην Ελλάδα. 

Η διάρκεια παραμονής του επιβατικού οχήματος στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής δεν περιορίζεται χρονικά, υπό τον όρο ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές κατηγορίες δικαιούχων προσώπων που αναφέρονται ανωτέρω παρέχονται από τα κατά τόπους αρμόδια τελωνεία.

Οι νομικές διατάξεις για την προσωρινή εισαγωγή - χρήση βρίσκονται στην ΑΥΟ Δ.247/88.

 

Μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης και είδη ατομικής χρήσης που μπορούν να παραληφθούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής- χρησιμοποίησης
Μεταφορικά μέσα 

Τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης, δηλαδή:


•    Επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι εννέα (9) θέσεις, περιλαμβανομένου και του οδηγού ή αυτοκινούμενα τροχόσπιτα με τα ρυμουλκούμενά τους.
•    Μοτοσικλέτες ή μοτοποδήλατα (αποκλείονται τα οχήματα δημόσιας χρήσης).
•    Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.
•    Τα αεροπλάνα ιδιωτικής χρήσης.

Είδη ατομικής χρήσης

Τα είδη που έχει ο επισκέπτης στις προσωπικές του αποσκευές τις οποίες παρουσιάζει στο Τελωνείο κατά την άφιξή του, και προορίζονται για τις ανάγκες κατά την προσωρινή παραμονή του στην Ελλάδα π.χ.


•    Είδη ρουχισμού.
•    Φωτογραφική μηχανή.
•    Φορητή κινηματογραφική μηχανή λήψεως.
•    Φορητή VIDEO CAMERA.
•    Φορητό ραδιόφωνο.
•    Φορητό μουσικό όργανο.
•    Σκηνή και ο εξοπλισμός κατασκηνώσεως.
•    Είδη άθλησης (εξοπλισμός windsurfing, σκι, ποδήλατο, ρακέτες τένις κ.λπ.).
•    Προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής.

 

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν τα μεταφορικά μέσα, προκειμένου να παραληφθούν με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρήσης

Τα επιβατικά οχήματα, κατά την είσοδό τους στη χώρα μας, πρέπει να φέρουν επίσημες πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής ή προσωρινής σειράς της χώρας που έχει εκδώσει την άδεια κυκλοφορίας τους.
Επίσης, πρέπει να συνοδεύονται από την άδεια κυκλοφορίας που έχει εκδώσει η χώρα στην οποία έχουν καταχωρηθεί και να είναι ασφαλισμένα.

Εάν κατά την είσοδό τους στη χώρα δεν ισχύει η προσωρινού τύπου άδεια κυκλοφορίας, τότε δεν είναι δυνατή η υπαγωγή τους στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής- χρησιμοποίησης. 

Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν ή να παραμένουν στη χώρα με τα παραπάνω καθεστώτα, πέραν της ημερομηνίας ισχύος της άδειας κυκλοφορίας προσωρινού τύπου.

Για τη συνέχιση της παραμονής των οχημάτων στο παραπάνω καθεστώς πρέπει οι κάτοχοι να εφοδιάζονται από την αρμόδια τελωνειακή αρχή με ελληνικές πινακίδες και άδεια κυκλοφορίας προσωρινού τύπου. 
Το δικαιούχο πρόσωπο πρέπει να έχει δίπλωμα οδήγησης επιβατικού οχήματος.

Για να τεθούν στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής τα μεταφορικά μέσα που προέρχονται από χώρα - μέλος της ΕE πρέπει η απόκτηση ή η εισαγωγή τους στη χώρα αυτή να έγινε σύμφωνα με τους γενικούς όρους φορολογίας που ισχύουν στην εσωτερική της αγορά και να μη τυγχάνουν λόγω της εξαγωγή τους κάποιας απαλλαγής ή επιστροφής δασμών και λοιπών φόρων.

O όρος αυτός θεωρείται ότι πληρούται, όταν το όχημα είναι εφοδιασμένο με πινακίδες κυκλοφορίας κανονικής σειράς της χώρας έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας, όταν όμως πρόκειται για επιβατικά οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας σε χώρα μέλος στην οποία η χορήγηση πινακίδων κυκλοφορίας κανονικής σειράς δεν εξαρτάται από την τήρηση των γενικών όρων φορολογίας της εσωτερικής αγοράς, οι δικαιούχοι πρέπει να αποδεικνύουν με οποιοδήποτε τρόπο ότι έχουν πληρωθεί οι προβλεπόμενοι φόροι.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν απαιτούνται για τα μεταφορικά μέσα που προέρχονται από χώρα - μέλος της ΕΕ που:

 • αποκτώνται στα πλαίσια των διπλωματικών και Προξενικών σχέσεων,
 • προορίζονται για τους αναγνωρισμένους από τη χώρα μας διεθνείς οργανισμούς και το προσωπικό αυτών, μέσα στα όρια με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυση τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους,
 • αποκτώνται στα πλαίσια της Συνθήκης της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Επισημαίνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν και κυκλοφορούν ένα αυτοκίνητο υπό το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρήσης υποχρεούνται να αποδεικνύουν στις τελωνειακές αρχές ότι πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις ανάλογα με την περίπτωση. Σε περίπτωση αμφιβολίας, σχετικά με την εκπλήρωση των εν λόγω προϋποθέσεων, οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή αποδεικτικό έγγραφο.
 

Περιορισμοί για μεταφορικά μέσα και είδη ατομικής χρήσης που παραλαμβάνονται με το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρήσης

Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης που τίθενται στο καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής-χρήσης, πρέπει να επανεξάγονται-επαναποστέλλονται το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας που προβλέπεται κατά περίπτωση και έχει ορίσει το Τελωνείο, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα. Τα ρυμουλκούμενα οχήματα πρέπει να επανεξάγονται- επαναποστέλλονται μαζί με το κυρίως όχημα που τα ρυμουλκεί.

Παράδειγμα: αν έχει εισαχθεί-μεταφερθεί προσωρινά επιβατικό όχημα Ι.Χ. μαζί με ρυμουλκούμενο τροχόσπιτο, πρέπει να επανεξαχθούν-επαναποσταλούν μαζί, διαφορετικά επιβάλλονται πρόστιμα.

Τα μεταφορικά μέσα και τα είδη ατομικής χρήσης δεν επιτρέπεται:

 • να μεταβιβαστούν
 • να εκμισθωθούν
 • να αποτελέσουν αντικείμενο ενεχύρου ή χρησιδανείου
 • να παραχωρηθεί η χρήση τους σε τρίτους
 • να οδηγούνται (για μέσα μεταφοράς), έστω και για μία μόνον φορά από τρίτους, ανεξάρτητα της υπαιτιότητας ή όχι του δικαιούχου προσώπου.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να οδηγούν τα μεταφορικά μέσα και άλλα πρόσωπα εκτός του δικαιούχου, ύστερα από έγκριση του Τελωνείου και εφόσον τα άλλα πρόσωπα έχουν δικαίωμα προσωρινής εισαγωγής-χρησιμοποίησης μεταφορικών μέσων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που έχει και ο δικαιούχος που εισήγαγε στο όνομά του το μεταφορικό μέσο.

Για να δοθεί η έγκριση του Τελωνείου, ο δικαιούχος πρέπει να δηλώσει τα τρίτα πρόσωπα που επιθυμεί να οδηγούν το αυτοκίνητό του και τα τρίτα πρόσωπα πρέπει να παρουσιαστούν στο Τελωνείο και να αποδείξουν ότι έχουν το ίδιο ακριβώς δικαίωμα με το δικαιούχο.

Δεν απαιτείται έγκριση του Τελωνείου για την οδήγηση του μεταφορικού μέσου, όταν πρόκειται για τον/ τη σύζυγο, τα παιδιά και τους γονείς του δικαιούχου προσώπου, εφόσον βέβαια έχουν και οι συγγενείς του αυτοί, το ίδιο δικαίωμα με το δικαιούχο.

Περίπτωση κλοπής ΙΧΕ οχήματος που παραδόθηκε με καθεστώς προσωρινής εισαγωγής-χρήσης

Σε περίπτωση που κλαπεί το επιβατικό όχημα, και προκειμένου ο δικαιούχος να μην υποχρεωθεί να καταβάλει τους δασμούς και φόρους πρέπει:

 • να μην έχει λήξει η προθεσμία επανεξαγωγής - επαναποστολής
 • να έχει δηλωθεί η κλοπή στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, το αργότερο μέσα σε (5) ημέρες από την κλοπή
 • οι τελωνειακές αρχές να μην έχουν αποδείξεις ή βάσιμες ενδείξεις ότι ο δικαιούχος συμμετείχε ή συνέργησε σε παράνομη διάθεση στην Ελλάδα του επιβατικού του οχήματος
 • ο δικαιούχος να μην έχει δηλώσει στο παρελθόν κλοπή και άλλου επιβατικού οχήματος.

Εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα, ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίσει στο πλησιέστερο Τελωνείο του τόπου που έγινε η κλοπή, τα εξής στοιχεία:

 • στοιχεία εισαγωγής-μεταφοράς του αυτοκινήτου και προθεσμίας επανεξαγωγής - επαναποστολής
 • βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής από την οποία να προκύπτει η καταγγελία της κλοπής μέσα σε (5) ημέρες από την διαπίστωση αυτής
 • υπεύθυνη δήλωση με τα ακριβή στοιχεία του δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι δε συμμετείχε σε παράνομη διάθεση του επιβατικού οχήματος, ότι δεν έχει δηλώσει στο παρελθόν άλλη κλοπή και τα πρόσωπα που υποψιάζεται ότι έκλεψαν το αυτοκίνητό του.

Το Τελωνείο χορηγεί στο δικαιούχο βεβαίωση με την οποία βεβαιώνεται ότι ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην καταβολή δασμών και φόρων και ότι δε θα ληφθούν εναντίον του αναγκαστικά μέτρα για την είσπραξη του χρέους, με την προϋπόθεση ότι συντρέχουν τα προαναφερόμενα.

Σε περίπτωση κλοπής επιβατικού οχήματος κατά τον χρόνο που αυτό τελεί σε τελωνειακή ακινητοποίηση, δεν απαλλάσσεται το δικαιούχο πρόσωπο από την καταβολή των δασμών, φόρων και τελών που αναλογούν στο όχημα.
 

Ποινές που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των όρων και προϋποθέσεων που θέτουν οι διατάξεις που διέπουν το καθεστώς προσωρινής εισαγωγής - χρησιμοποίησης

Παραβάσεις - Πρόσθετα τέλη (Πρόστιμα)


Σε περίπτωση εκπρόθεσμης επαναποστολής ή εξαγωγής ή εγκατάλειψης ή καταστροφής ή ακινητοποίησης του οχήματος οφείλεται πρόστιμο για κάθε μέρα καθυστέρησης, ανάλογα με τον κυβισμό του επιβατικού οχήματος.