Έναρξη εργασιών και μεταβολές στοιχείων μητρώου

Αλλαγή προσωπικών στοιχείων (επωνυμικά & ταυτοποιητικά στοιχεία) & διεύθυνσης κατοικίας στο εξωτερικό

 

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μεταβολής στοιχείων στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδικασία «Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου» της θεματικής ενότητας «Μητρώο».

 

Δικαιολογητικά

-    Ταυτοποιητικό έγγραφο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, ταυτότητα χώρας ΕΕ, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς κ.λπ.).
-    Συμπληρωμένο το έντυπο Δ210 
Οι δηλώσεις Μητρώου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην ενότητα κατάλογος εντύπων 

 

Δήλωση και μεταβολή σχέσεων
Διαδικασία


Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μεταβολής στοιχείων στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδικασία «Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου» της θεματικής ενότητας «Μητρώο».

Δικαιολογητικά

-    Ταυτοποιητικό έγγραφο για το σχετιζόμενο πρόσωπο (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, ταυτότητα χώρας ΕΕ, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς κ.λπ.).
-    Συμπληρωμένο το έντυπο Δ210
Οι δηλώσεις Μητρώου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην ενότητα κατάλογος εντύπων 


 

Δήλωση και μεταβολή σχέσεων οικογενειακής κατάστασης (γάμος, διάσταση, διαζύγιο)
Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μεταβολής στοιχείων στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδικασία «Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου» της θεματικής ενότητας «Μητρώο».

Δικαιολογητικά

-    Συμπληρωμένο το έντυπο Δ210
Οι δηλώσεις Μητρώου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην ενότητα κατάλογος εντύπων 

-    Ληξιαρχική πράξη γάμου/συμφώνου συμβίωσης.

-    Σε περίπτωση διάστασης, αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για διατροφή ή  πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων τα οποία σε κάθε περίπτωση εκτιμώνται ως πραγματικά γεγονότα από την αρμόδια ΔΟΥ.    
 

 

Αλλαγή φορολογικού εκπροσώπου
Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τη δήλωση μεταβολής στοιχείων στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδικασία «Μεταβολές στοιχείων φυσικού προσώπου» της θεματικής ενότητας «Μητρώο».

Δικαιολογητικά

-    Συμπληρωμένο το έντυπο Δ210
Οι δηλώσεις Μητρώου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην ενότητα κατάλογος εντύπων
-    Ταυτοποιητικό έγγραφο σχετιζόμενου προσώπου (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, άδεια παραμονής, ταυτότητα χώρας ΕΕ, ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς κ.λπ.).
-    Έγγραφο (πληρεξούσιο ή απλή υπεύθυνη δήλωση) για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
-    Υπεύθυνη δήλωση από τον φορολογικό εκπρόσωπο για την αποδοχή του ορισμού με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής.
 

 

Έναρξη εργασιών κατοίκων εξωτερικού
Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος ή ο φορολογικός του εκπρόσωπος υποβάλλει τη δήλωση έναρξης εργασιών του στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της Εφαρμογής Ψηφιακής Υποδοχής και Διαχείρισης Αιτημάτων της ΑΑΔΕ «Τα Αιτήματά μου», επιλέγοντας τη διαδικασία «Έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων που δεν εξυπηρετούνται μέσω της ΕΨΠ Gov.gr» της θεματικής ενότητας «Μητρώο & Επικοινωνία».

Δικαιολογητικά

-    Συμπληρωμένο το έντυπο Δ211

Οι δηλώσεις Μητρώου είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ www.aade.gr στην ενότητα κατάλογος εντύπων
-    Στοιχείο προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης, ενδεικτικά: τίτλος ιδιοκτησίας, αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου ή αποδεικτικό ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ή δωρεάν παραχώρησης του χώρου.
-    Προέγκριση ίδρυσης ή αντίγραφο βεβαίωσης κατάθεσης υποβολής αιτήματος και υπεύθυνη δήλωση στην περίπτωση που προστίθεται δραστηριότητα η οποία εμπίπτει στους παρακάτω ΚΑΔ (ΠΟΛ. 1104/12.07.2017 και Ε.2133/08.07.2019):

  • 56.10.11.06 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων από κέντρο διασκέδασης-κοσμική ταβέρνα
  • 56.30.10.09 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης - καμπαρέ ή νάιτ κλαμπ
  • 56.30.10.10 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – καφωδείο
  • 56.30.10.11 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – μπουάτ
  • 56.30.10.12 Υπηρεσίες που παρέχονται από κέντρο διασκέδασης – ντισκοτέκ
  • 90.04.10.09 Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών
  • 93.21.10.01 Υπηρεσίες γουότερπαρκ (νεροτσουλήθρων κ.λπ.)
  • 93.21.10.02 Υπηρεσίες λούναπαρκ  

 

Μεταβολή στοιχείων έδρας ή εγκαταστάσεων εσωτερικού, ΕΛΠ (βιβλία, ΦΠΑ), δραστηριοτήτων, εγκαταστάσεων εξωτερικού

Διαδικασία
Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς του και δηλώνει τις μεταβολές στην ψηφιακή πύλη myAADE , ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία / Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου.