Δικαιώματα φορολογούμενων

Τα βασικά δικαιώματα των φορολογουμένων έναντι της Φορολογικής Διοίκησης σχετικά με την επιβολή φόρων ή προστίμων κατόπιν της διενέργειας φορολογικού ελέγχου, είναι τα εξής: