Δικαίωμα πρόσβασης στον διοικητικό φάκελο

Ο φορολογούμενος έχει το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεσή του, υπό προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη των  εξαιρέσεων που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων όσων άπτονται του φορολογικού απορρήτου. Η χρονική προθεσμία για τη χορήγηση εγγράφων ή την αιτιολογημένη απόρριψη της σχετικής αίτησης είναι είκοσι (20) ημέρες (σχετ. άρθ. 5 ν.2690/1999).