Έντυπα για την εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ

Έντυπα για την εφαρμογή των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ):

Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ)

Αυτό το έντυπο χρησιμοποιείται από φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.  Από τις αρχές Μαΐου 2023, φυσικά, νομικά πρόσωπα ή οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή πληρεξούσιοι τους, μπορούν να εκδίδουν ΠΦΚ μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στη διαδρομή Εφαρμογές / Πολίτες / Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας.

Όλα τα εκδοθέντα e-ΠΦΚ, φέρουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά/δεδομένα:

 • Ονοματεπώνυμο / επωνυμία εταιρείας
 • Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Πλήρη διεύθυνση
 • Ημερολογιακό έτος για το οποίο εκδίδεται το e-ΠΦΚ (εάν το ΠΦΚ έχει εκδοθεί για προηγούμενο έτος, το σχετικό έτος αναφέρεται ρητά)
 • Συμβαλλόμενο Κράτος, μόνο στην περίπτωση e-ΠΦΚ που έχει εκδοθεί για τους σκοπούς των διμερών Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦΕ)
 • Μοναδικό αριθμός αναφοράς
 • Τόπο και ημερομηνία έκδοσης
 • Τα e-ΠΦΚ εκδίδονται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 • Όλα τα e-ΠΦΚ δημιουργούνται αυτόματα από την πλατφόρμα και φέρουν ηλεκτρονική σφραγίδα (e-σφραγίδα) που εγγυάται τη γνησιότητά τους
 • Στην περίπτωση που η αρμόδια αρχή του αντισυμβαλλόμενου κράτους απαιτεί τη θέση της «Επισημείωσης της Χάγης» (apostille) ή βεβαίωση από το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Πολιτών και Απόδημου Ελληνισμού (ΚΕΠΠΑΕ - Υπουργείο Εξωτερικών), η Φορολογική Διοίκηση της Ελλάδας είναι σε θέση να εκδώσει έγχαρτο Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας το οποίο θα φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η έντυπη έκδοση του e-ΠΦΚ μπορεί επίσης να επαληθευτεί μέσω του κωδικού QR που αυτό φέρει. Η σάρωση του κωδικού γρήγορης ανάγνωσης (Κωδικός QR) οδηγεί στην πλατφόρμα myAADE και εκεί εμφανίζεται το αρχικό αρχείο PDF του ΠΦΚ.
 

Αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδος και άλλης χώρας

Το έντυπο αυτό χρησιμοποιείται όταν φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής λαμβάνει εισόδημα από την Ελλάδα.  Προκειμένου να τύχει των προνομίων της ΣΑΔΦΕ, το ανωτέρω αναφερόμενο έντυπο, πρέπει να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί (εφόσον χρησιμοποιείται σφραγίδα) από τον αιτούντα και είτε να ζητηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους φορολογικής κατοικίας του αιτούντα να συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγιστεί το πεδίο VII του εντύπου, είτε, εφ’ όσον η αλλοδαπή αρχή εκδίδει διακριτό Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ), να αποστείλει το έντυπο δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από τον ίδιο, συνοδευόμενο από το διακριτά εκδοθέν ΠΦΚ.

Ετήσια αίτηση επιστροφής φόρου εισοδήματος 

Σε περίπτωση που φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής δεν έχει προσκομίσει Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ) (ή την Αίτηση για την εφαρμογή της ΣΑΔΦΕ μεταξύ Ελλάδας και της χώρας φορολογικής κατοικίας του) στην Ελλάδα όπως αναφέρεται ανωτέρω και έχει παρακρατηθεί φόρος βάσει της εσωτερικής νομοθεσίας της Ελλάδας, τότε μπορεί, μέσω της ετήσιας αίτησης επιστροφής φόρου, να αιτηθεί την επιστροφή του υπερβάλλοντος παρακρατηθέντος φόρου. Το έντυπο αυτό, πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο (εφ’ όσον χρησιμοποιείται σφραγίδα) από τον αιτούντα και επίσης να είναι συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο το πεδίο που αναφέρεται ως «Πιστοποιητικό της Αρμόδιας φορολογικής αρχής της χώρας κατοικίας του αιτούντος» από την αρμόδια αρχή του κράτους κατοικίας του αιτούντα ή σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή δεν υπογράφει και σφραγίζει το ενσωματωμένο Πιστοποιητικό, μπορεί να προσκομιστεί διακριτό ΠΦΚ.  Επίσης, το αίτημα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Σημαντική σημείωση!  Εξυπακούεται, ότι και στις δύο περιπτώσεις (αίτηση για την εφαρμογή ή επιστροφής φόρου) το διακριτό ΠΦΚ θα πρέπει να φέρει «apostille» (Επισημείωση της Χάγης) και επίσημη μετάφραση σύμφωνα με τους νόμους και τις εγκυκλίους που εκδίδονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και αφορούν στην ισχύ των αλλοδαπών εγγράφων.

 • Οι Αιτήσεις για την εφαρμογή των ΣΑΔΦΕ καθώς και οι Αιτήσεις Επιστροφής φόρου βάσει των ΣΑΔΦΕ μπορούν να αναζητηθούν και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ .
 • Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά με το διακριτό Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ), την εγκυρότητα και την χρήση του στις αιτήσεις για την εφαρμογή ή/και οι ετήσιες αιτήσεις για την επιστροφή φόρου μπορούν να αναζητηθούν στην Εγκύκλιο Ε.2074-2022 στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ.