Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Dec 29

Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής βλαβών του κύριου επιστημονικού εργαστηριακού εξοπλισμού του ΓΧΚ