Παροχή διευκρινίσεων, διόρθωσης σφαλμάτων και νέας μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού

Παροχή διευκρινίσεων, διόρθωση σφαλμάτων και νέα μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 248186) για την «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών».

 

 νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
 

 νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

Ο διαγωνισμός είχε δημοσιευτεί στην εξής διαδρομή ιστοσελίδας: https://www.aade.gr/prokiryxeis-diagonismoi/dpky-aade-a2-1130137-ex-2023-16-10-2023