Εναλλακτική φορολόγηση (5Α, 5Β, 5Γ)

Με τις διατάξεις των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ΚΦΕ, επιδιώκεται η προσέλκυση φυσικών προσώπων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 

  • Με τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ΚΦΕ, θεσπίστηκαν κίνητρα προσέλκυσης φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας, με στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων, την εισαγωγή κεφαλαίων στην Ελλάδα, τη δημιουργία επενδυτικών μονάδων ή τη συμμετοχή σε επενδυτικά σχήματα ή εταιρείες, καθώς και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσω της υπαγωγής τους στην εναλλακτική φορολόγηση του εισοδήματος  που προκύπτει στην αλλοδαπή. 
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 5Β του ΚΦΕ, δόθηκε η δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα δικαιούχους σύνταξης που προκύπτει στην αλλοδαπή, να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και να υπαχθούν σε εναλλακτική φορολόγηση για το εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή.
  • Τέλος, με τις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ, συμπληρώθηκε το πλαίσιο προσέλκυσης φυσικών προσώπων φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής, προκειμένου να μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, μέσω της θέσπισης ειδικού τρόπου φορολόγησης του εισοδήματός τους από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει στην ημεδαπή.

Αναλυτικές πληροφορίες ως προς την εφαρμογή των ανωτέρω άρθρων βρίσκονται αναρτημένες στον ακόλουθο σύνδεσμο: : «Φορολογικά κίνητρα προσέλκυσης νέων φορολογικών κατοίκων άρθρων 5Α, 5Β, 5Γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ)»