Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1142307 ΕΞ 2023/13.11.2023

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αρ. πρωτ. Διακήρυξης Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1130137 ΕΞ2023/16.10.2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013637795) για την ανάθεση Σύμβασης «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών» της Α.Α.Δ.Ε με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149144 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 248186), η οποία απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
  • Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.