Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1142307 ΕΞ 2023/13.11.2023

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, με αρ. πρωτ. Διακήρυξης Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1130137 ΕΞ2023/16.10.2023 (ΑΔΑΜ:23PROC013637795) για την ανάθεση Σύμβασης «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών» της Α.Α.Δ.Ε με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5149144 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 248186), η οποία απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Παροχή διευκρινίσεων, διόρθωση σφαλμάτων και νέα μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό άνω των ορίων (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 248186) για την «Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών τελωνειακών υπηρεσιών». (Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α2 1151765 ΕΞ 2023/ 07-12-2023)

  • νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 28η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.
  • νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 11η Ιανουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00.

 

  • Νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών ορίζεται η 11η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.
  • Νέα ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών ορίζεται η 18η Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00.