Τα προσωπικά σας στοιχεία

Αφού εισέλθετε στην εφαρμογή «Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Ε1, Ε2, Ε3)» και πριν αρχίσετε τη συμπλήρωσή της στον Πίνακα 1.  «Στοιχεία φορολογουμένου»:

  • Επιβεβαιώστε τα προσωπικά  σας στοιχεία

Εδώ μπορείτε να μεταβάλλετε μόνο τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Τηλέφωνο
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email
  • Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (A.M.K.A.)

Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε:

Εάν έχετε αλλάξει διεύθυνση κατοικίας πρέπει να τη μεταβάλλετε ηλεκτρονικά πατώντας εδώ.

Για οποιαδήποτε άλλη αλλαγή προσωπικών στοιχείων θα πρέπει να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα σχετικά δικαιολογητικά.

Υποσημείωση:

Στην περίπτωση που είστε έγγαμος/η και έχετε υποβάλλει αίτημα μέσω της ειδικής εφαρμογής για την υποβολή χωριστής δήλωσης, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον Α.Φ.Μ. της/του συζύγου σας στο σχετικό πεδίο.