Η εκκαθάριση της δήλωσής σας

Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης, δείτε το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και μετά προχωρήστε στην οριστική υποβολή της.

Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι:

1. Χρεωστικό: εκτυπώστε την  «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου» (σε περίπτωση έγγαμων θα πρέπει να εκτυπώσετε δύο Πράξεις Διοικητικού Προσδιορισμού) όπου θα βρείτε την ταυτότητα οφειλής (Τ.Ο.), την οποία θα χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε το φόρο εφάπαξ ή σε τρεις (3) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις σε πιστωτικά ιδρύματα.

Η λήξη της προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης (εφόσον προκύψει φόρος) είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2020 και των επόμενων δόσεων η τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου 2020 και Νοεμβρίου 2020 αντίστοιχα.

2. Πιστωτικό: Στην περίπτωση αυτή θα εμφανίζεται μήνυμα που θα σας ενημερώνει για την υποχρέωση γνωστοποίησης του τραπεζικού σας λογαριασμού (του αριθμού ΙΒΑΝ)  στην Α.Α.Δ.Ε..

3. Μηδενικό: Δεν χρειάζονται περαιτέρω ενέργειες από εσάς.

 

Για τους έγγαμους που υποβάλλουν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος, διενεργείται πλέον ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου και εκδίδονται δύο πράξεις προσδιορισμού φόρου, μία για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν συμψηφίζονται με χρεωστικά του άλλου, ενώ στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά.

Στην τελευταία περίπτωση θα πρέπει η σύζυγος να γνωστοποιήσει τον τραπεζικό της λογαριασμό με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

Σε περίπτωση που υπάρχει κοινός τραπεζικός λογαριασμός υπάρχει η δυνατότητα να τον δηλώσουν μέχρι δύο (2) δικαιούχοι.

Μάθετε ότι:

Στις περιπτώσεις που κριθεί απαραίτητος ο έλεγχος των δικαιολογητικών των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, οι φορολογούμενοι ειδοποιούνται μέσω μηνύματος να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Δ. Ο. Υ. τους εντός 5 εργάσιμων ημερών.

Θα πρέπει να φυλάσσετε τα δικαιολογητικά όπου απαιτούνται για πιθανό μελλοντικό έλεγχο.