Έχετε παιδιά ή άλλα εξαρτώμενα μέλη;

Δηλώστε τα στοιχεία τους στον πίνακα 8. «Στοιχεία Εξαρτώμενων Μελών»

1. Για τα παιδιά που είναι άγαμα και γεννήθηκαν από 1/1/2001 έως 31/12/2019, καθώς και τα άγαμα παιδιά που γεννήθηκαν από 1/1/1994 και φοιτούν ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία ή είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., καταχωρήστε τα στοιχεία τους στα αντίστοιχα πεδία.

Μάθετε ότι:

- Πρέπει να συμπληρώσετε οπωσδήποτε τον Α.Φ.Μ.:

  • για τα παιδιά που είναι άνω των 18 ετών,
  • για τα ανήλικα παιδιά που τους έχει αποδοθεί Α.Φ.Μ.

- Εάν είστε έγγαμοι και έχετε επιλέξει να υποβάλλετε χωριστές δηλώσεις, συμπληρώστε και οι δύο γονείς τα στοιχεία των παιδιών.

2. Συμπληρώστε τα σχετικά στοιχεία για άλλα εξαρτώμενα μέλη που πιθανόν να έχετε.