Κατάλογος εντύπων

Φορολογικά έντυπα

Νέα έντυπα σε επεξεργάσιμη μορφή pdf

 

Αιτήσεις    
Α100 Αίτηση για χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής  
Α200 Αίτηση απόδοσης τελών χαρτοσήμου  
ΦΠΑ300 ΣΚ Συμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων  
     
Δηλώσεις    
Δ210 Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ και μεταβολής ατομικών στοιχείων  
Δ211 Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης  
Δ212 Δήλωση ενδοκοινοτικών εξ αποστάσεως πωλήσεων αγαθών και TBE υπηρεσιών  
Δ600 Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων  
     

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

 

Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

 

Μ12

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση και παροχών τηλεπικοινωνιακών, ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (έως και 30-06-2021)

 

Μ13

Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

 
 

Δήλωση έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα/Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)

 
 

Δήλωση μεταβολής – διακοπής/παύσης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη-μέλη/Statement for de-registration and declaration of changes for non-established eu taxable persons (Αρχείο Word)

 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

 

Ε2

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

 

Ε3            

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Ε3   Υποπίνακες

Ε3 Υποπίνακες

 
Ε3   Κατ.Φορ.Αν.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

 

Ν

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3, A.1100.19     

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, A.1099.19     

Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1101.19      Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1101.19   
 
Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δικηγόρων  

E454

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Ε286

Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

 

Ε16

Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

 

Φ01.042

Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών  

Φ01.043

Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

Φ01.044

Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα  

Κωδικοποίηση

Ηλεκτρονικό αρχείο αποδοχών  
Έντυπο 233 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 569 Δήλωση φόρου πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 567 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 566 Δήλωση φόρου πλοίου με ξένη σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

 
Ε9

Δήλωση στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9)

 
ΕΦΑ 2017 & ΕΠ.

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2017 & επομένων

 
ΕΦΑ 2016

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2016

 
ΕΦΑ 2015

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2015

 
ΕΦΑ 2014

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2014

 
ΕΦΑ 2013

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2013

 
ΕΦΑ 2012

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2012

 
ΕΦΑ 2011

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2011

 
ΕΦΑ 2010

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί Ακινήτων έτους 2010

 
ΦΑΠ 2013 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2013

 
ΦΑΠ 2012 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2012

 
ΦΑΠ 2011 ΝΠ

Δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας Νομικών Προσώπων έτους 2011

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009

 
ΕΤΑΚ 2009 ΝΠ ΞΕΝ/ΚΩΝ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2009. Μόνο για Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

 
ΕΤΑΚ 2008 ΝΠ

Δήλωση Ενιαίου Τέλους Ακινήτων Νομικών Προσώπων έτους 2008

 
ΦΜΑΠ 2007

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2007

 
ΦΜΑΠ 2006

Δήλωση Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας έτους 2006

 
Φ.Μ.Α.

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου

 
ΔΩΡΕΑ - ΓΟΝ. ΠΑΡΟΧΗ Δήλωση Φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής  
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

 
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΕΠΙΧ ΣΗΣ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας επιχείρησης  
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μετοχών  
ΠΟΛ 1055/03 ΦΟΡ ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΕΠΕ ΠΟΛ 1055/2003 Δήλωση προσδιορισμού φορολογητέας αξίας μεριδίων ΕΠΕ  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δήλωση Κατάστασης Ακινήτων  

Έντυπα - Υποδείγματα Αιτήσεων Φορολογίας Κεφαλαίου

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 3)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 5)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 6)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 9, Α.1106/2021 Αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (υπόδειγμα 9)  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, Α. 1272/2019 Αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1Α, Α. 1272/2019 Αίτηση για χορήγηση απαλλαγών από τον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, Α. 1272/2019 Αίτηση για χορήγηση μείωσης 50%/100% από τον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3, Α. 1272/2019 Αίτηση για τη μη εφαρμογή του συντελεστή κατοικίας επί αγροτεμαχίου στον ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6, Α. 1272/2019 Αίτηση για τη διόρθωση λόγω λανθασμένου υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1, Α 1206/2021 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2, Α 1206/2021 Αίτηση για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ΕΦΑ  
ΑΙΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 105 Ν 2961/2001 Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού υποβολής δήλωσης και καταβολής του φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών  

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 
 

 

Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

 
 

Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩN

 


Θ.Ζ.,-50, Ε25


Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α.

 

ΦΠΑ - 012 

Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης  

Φ1  009-ΦΠΑ

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ2  050-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ3  051-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

 

Φ4

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας - ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε αλλο κ-μ

 

Φ5

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών

 

Φ6

Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.

 


ΦΠΑ-018A  

Αίτηση Επιστροφής  
Φόρου  Προστιθέμενης  Αξίας

 
     
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΠΟΛ 1167/2015 ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛ 1167/2015  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΠΟΛ 1167/2015 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3 ΠΟΛ 1167/2015

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  9  ΠΟΛ 1167/2015

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι  Α1012/2020

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  Α1012/2020

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙΙ ΠΟΛ 1104/2015

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ   ΛΟΓΩ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ  Α.1104/2020

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΟΛ 1105/2006 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΟΛ 1048/2006 ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ  
 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α 1251/2021 Δήλωση απόδοσης εισφοράς προστασίας του περιβάλλοντος για τα πλαστικά προϊόντα  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΠΟΛ 1091/2018 Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α 1061/2022 Δήλωση απόδοσης τέλους ανακύκλωσης  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1015/2018 Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1245/2015 Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΤΕΦ Β 1087166 /25.6.2010 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ ΚΥΑ 1107414/1491/Τ.&Ε.Φ./2003 Δήλωση απογραφής ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών   
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1085/2016 Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι Α. 1260/2021 Δήλωση απόδοσης τέλους  συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ Α.1260/2021 Δήλωση απόδοσης τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1184/2016 Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α 1122/2019 Δήλωση απόδοσης ποσοστού συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ I,II,III Α.1122/2019 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ I,II,III Α.1122/2019  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1151/2012 Δήλωση απόδοσης ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ και εισφορά δακοκτονίας  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1271/2013 Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΟΛ 1135/2007 Υπόδειγμα απόδοσης χαρτοσήμου πινακίων επιταγών  
     
     

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

 

 

Δ2

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

 
     
     

ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

 

Β1

Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)

 

Β2

Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

 
     
     
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  
   
ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Ειδικά έντυπα χωρών για έκδοση ΠΦΚ

 
   Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας  
     
 

 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Γ401

Αίτηση χορήγησης δανείου

 

αίτηση

Αίτηση επιστροφής δόσεων

 

Γ501/2/01

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

 

Β112  2/01

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

 

Β201

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

 

Β401

Aλλαγή διευθύνσεως

 

Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

 
     
     

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Αίτηση REM ή REP  
Αίτηση  εγκεκριμένου ζυγιστή μπανανών   
Αίτηση για χορήγηση άδειας συνολικής εγγύησης
Αίτηση χορήγησης μητρώου ΔΙ.ΠΕ.Ν.Α.Κ. βυτιοφόρων  
Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού καταληλλότητας οχήματος  
     

Τ300  

Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

 
     
     

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής)

 

Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας)

 

Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δήμο ή Περιφέρεια)

 

Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο- φυλακισμένο)

 
Κατάλογος εντύπων παλαιότερων ετών

Έντυπα Ε1

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2020
 

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2015

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2012

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2007

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2006

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2005 

 

Έντυπα Ε2

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2020

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2016

'Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015

'Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2014

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2007

 

Έντυπα Ε3

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2020
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2020
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2020
'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2019
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2018
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2017
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2017
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015

'Εντυπο Ε3 φορολογικού  έτους 2014

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2010

Έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2007

 

Έντυπα Ν

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2020

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019


Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018
 

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2014

 

 

Έντυπα Ε5

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2007 

 

Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων - Αμοιβών - Μερισμάτων ή Τόκων ή Δικαιωμάτων

Φ01.042 φορολογικού έτους 2019
Φ01.043 φορολογικού έτους 2019
Φ01.044 φορολογικού έτους 2019
Φ01.042 φορολογικού έτους 2018
Φ01.043 φορολογικού έτους 2018
Φ01.044 φορολογικού έτους 2018

Φ01.042 φορολογικού έτους 2017

Φ01.043 φορολογικού έτους 2017

Φ01.044 φορολογικού έτους 2017

Φ01.042 φορολογικού έτους 2016

Φ01.043 φορολογικού έτους 2016

Φ01.044 φορολογικού έτους 2016

 

 

Έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ν.Π.

Φ-01 010

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα

 

Φ-01 012

Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Φ-01 013

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.

   

 

 

Έντυπα δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 

Ν-146,Θ.Ν.131α, Φ01.019

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)

 

Θ.Ν.-131α, Φ01.024

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

 

Φ01.018 

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

E178  

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)

 

Ε511

Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.