Κατάλογος εντύπων

Φορολογικά έντυπα

ΕΝΤΥΠΑ ΜΗΤΡΩΟΥ

 

Μ0

Αίτηση για επανεκτύπωση -έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε- παροχή πληροφοριών

 

Μ1

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

 

Μ2

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου

 

Μ3

Δήλωση έναρξης / μεταβολής εργασιών μη φυσικού προσώπου

 

Μ4

Δήλωση διακοπής εργασιών

 

Μ5

Δήλωση υπό ίδρυση επιχείρησης

 

Μ6

Δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης

 

Μ7

Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου

 

Μ8

Δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου

 

Μ9

Δήλωση στοιχείων έδρας αλλοδαπής επιχείρησης

 

Μ10

Δήλωση εγκατάστασης εσωτερικού

 

Μ11

Δήλωση εγκατάστασης εξωτερικού

 

Μ12

Δήλωση πωλήσεων από απόσταση

 

Μ13

Δήλωση απενεργοποίησης Α.Φ.Μ.

 
 

Δήλωση έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα/Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)

 
 

Δήλωση μεταβολής – διακοπής/παύσης από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη-μέλη/Statement for de-registration and declaration of changes for non-established eu taxable persons (Αρχείο Word)

 
 
 

ΕΝΤΥΠΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

Ε1

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος

 

Ε2

Αναλυτική κατάσταση για μισθώματα ακινήτων

 

Ε3            

Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα

 
Ε3   Υποπίνακες

Ε3 Υποπίνακες

 
Ε3   Κατ.Φορ.Αν.

Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης

 

Ν

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων άρθρου 45 ν.4172/2013

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Μερίσματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1100.19               

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Τόκους

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α3, A.1100.19     

Δήλωση Απόδοσης Παρακρατούμενων Φόρων από Δικαιώματα

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α, A.1099.19     

Δήλωση Παρακρατούμενων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α1, A.1101.19      Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2, A.1101.19   
 
Δήλωση Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων σε αμοιβές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Δικηγόρων  

E454

Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρου 81 ν. 2238/1994)

 

Ε286

Δήλωση απόδοσης φόρου εισοδήματος τελών χαρτοσήμου και εισφοράς ΟΓΑ στις αποζημιώσεις απολυομένων ή των εξερχόμενων της υπηρεσίας μισθωτών κλπ. παρ.1 αρθρ. 14 ν. 2238/1994

 

Δ457

Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

 

Ε16

Δήλωση κατοχής μηχανημάτων έργων

 

Φ01.042

Δήλωση Βεβαίωσης Αποδοχών  

Φ01.043

Βεβαίωση Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα  

Φ01.044

Βεβαίωση Εισοδήματος από τόκους (εκτός τραπεζικών καταθέσεων), Μερίσματα Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και Δικαιώματα  

Κωδικοποίηση

Ηλεκτρονικό αρχείο αποδοχών  
Έντυπο 233 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 569 Δήλωση φόρου πλοίου με σημαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. πλην ελληνικής, που φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 567 Δήλωση φόρου πλοίου με ελληνική σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  
Έντυπο 566 Δήλωση φόρου πλοίου με ξένη σημαία, που φορολογούνται σύμφωνα με το αρθ. 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και με τις διατάξεις του Ν.27/1975  

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΟΜΙΛΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 
 

 

Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

 
 

Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩN

 


Θ.Ζ.,-50, Ε25


Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου ή μοτοσυκλέτας

 
 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ Φ.Π.Α.

 

ΦΠΑ - 012 

Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης  

Φ1  009-ΦΠΑ

Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ2  050-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.

 

Φ3  051-ΦΠΑ

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

 

Φ4

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδοσεων

 

Φ5

Ανακεφαλαιωτικός πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

 

Φ6

Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του ν. 2859/2000.

 


ΦΠΑ-018A  

Αίτηση (Επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.)με βάση την Α.Υ.Ο. αριθ. 1031790/2051/575/1991

 
     
 

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ

 

 

Δ2

Αίτηση ρύθμισης διευκόλυνσης

 
     
     

ΕΝΤΥΠΑ Κ.Β.Σ.

 

Β1

Σημείωμα Κ.Β.Σ. (Θεώρηση, Ακύρωση, Απώλεια βιβλίων και στοιχείων. Τόπος Τήρησης Ενημέρωσης, Αιτήσεις, Γνωστοποιήσεις.)

 

Β2

Δήλωση έναρξης - μεταβολής - παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.

 
     
 

 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Σ.Α.Δ.Φ.)

 

 

Αίτηση για την Εφαρμογή της Σύμβασης Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας

 

 

ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Γ401

Αίτηση χορήγησης δανείου

 

αίτηση

Αίτηση επιστροφής δόσεων

 

Γ501/2/01

Αίτηση προεξόφλησης συντάξεων

 

Β112  2/01

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

 

Β201

Αίτηση κανονισμού μερίσματος

 

Β401

Aλλαγή διευθύνσεως

 

Β409-1-99

Αίτηση (για διάφορα αιτήματα)

 
     
     

ΕΝΤΥΠΑ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ

Τ300  

Πιστοποιητικό τακτικής γραμμής θαλασσίων μεταφορών

 
     
     

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

 

Έκθεση επίδοσης (προσωπικά στον προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (προς αγνώστου διαμονής)

 

Έκθεση επίδοσης (σε σύνοικο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (σε συνεταίρο, συνεργάτη ή υπάλληλο του προς ον η επίδοση)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση σε περίπτωση άρνησης παραλαβής)

 

Έκθεση επίδοσης (θυροκόλληση λόγω απουσίας)

 

Έκθεση επίδοσης (σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Δήμο ή Περιφέρεια)

 

Έκθεση επίδοσης (σε νοσηλευόμενο- φυλακισμένο)

 
Κατάλογος εντύπων παλαιότερων ετών

Έντυπα Ε1

Έντυπο Ε1φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2016

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2015

Έντυπο Ε1 φορολογικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2014

Έντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2012

Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2007

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2006

'Εντυπο Ε1 οικονομικού έτους 2005 

 

Έντυπα Ε2

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2018

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2016

'Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2015

'Εντυπο Ε2 φορολογικού έτους 2014

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε2 οικονομικού έτους 2007

 

Έντυπα Ε3

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2019
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2019
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2019

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2018
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2018
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2018

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2017
     - Ε3 Υποπίνακες φορολογικού έτους 2017
     - Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016

'Εντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2015

'Εντυπο Ε3 φορολογικού  έτους 2014

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2010

Έντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε3 οικονομικού έτους 2007

 

Έντυπα Ν

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2019

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2018
 

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2017

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2016

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2015

Έντυπο Ν φορολογικού έτους 2014

 

 

Έντυπα Ε5

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2014

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2013

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2012

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2011

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2010

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2009

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2008

'Εντυπο Ε5 οικονομικού έτους 2007 

 

Βεβαίωσης Αποδοχών ή Συντάξεων - Αμοιβών - Μερισμάτων ή Τόκων ή Δικαιωμάτων

Φ01.042 φορολογικού έτους 2019
Φ01.043 φορολογικού έτους 2019
Φ01.044 φορολογικού έτους 2019
Φ01.042 φορολογικού έτους 2018
Φ01.043 φορολογικού έτους 2018
Φ01.044 φορολογικού έτους 2018

Φ01.042 φορολογικού έτους 2017

Φ01.043 φορολογικού έτους 2017

Φ01.044 φορολογικού έτους 2017

Φ01.042 φορολογικού έτους 2016

Φ01.043 φορολογικού έτους 2016

Φ01.044 φορολογικού έτους 2016

 

 

Έντυπα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ν.Π.

Φ-01 010

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων κερδοσκ. χαρακτήρα

 

Φ-01 012

Εντυπο δήλωσης για νομικά πρόσωπα ΜΗ κερδοσκοπικού χαρακτήρα

 

Φ-01 013

Εντυπο δήλωσης φορολ. εισοδ/τος νομικών προσώπων που εφαρμόζουν τα Δ.Λ.Π.

   

 

 

Έντυπα δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων 

Ν-146,Θ.Ν.131α, Φ01.019

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος εργολάβων, ενοικιαστών, δημόσιων κλπ προσόδων, αντιπροσώπων, πρακτόρων, μεσιτών κλπ)

 

Θ.Ν.-131α, Φ01.024

Δήλωση (Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου από εισοδήματα από τόκους)

 

Φ01.018 

Δήλωση προκαταβλητέου φόρου στις αμοιβές Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 

E178  

Δήλωση Απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κλπ. (άρθρ. 13 παρ.6,7 και 8 του ν. 2238/1994)

 

Ε511

Προσωρινή δήλωση Απόδοσης φόρου και τελών χαρτοσήμου που παρακρατούνται από αμοιβές που θεωρούνται εισόδημα από Εμπορικές επιχ/σεις, από μισθούς και συντάξεις, καθώς και από αμοιβές για υπηρεσίες ελευθερίου επαγγέλματος.