Πρόσκληση για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης

 

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 2023DIAB27171 η Πρόσκληση  για τη διενέργεια Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης προμήθειας: «Προμήθεια συνόλου λύσεων υλικού και λογισμικού ασφάλειας», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

 

Σύνδεσμος – link στην πλατφόρμα διαβούλευσης:  https://cerpp.eprocurement.gov.gr/deliberation/#/deliberation/public/view/27171