Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων

Μέσω αυτής της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας οι πιστοποιημένοι στο TAXISnet συμβολαιογράφοι δημιουργούν Δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων και εκτυπώνουν αντίγραφα των δηλώσεων αυτών.

Φυσικά Πρόσωπα μπορούν να εισέλθουν στην εφαρμογή είτε ως αγοραστές, είτε ως πωλητές, είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους (Φυσικών και Νομικών Προσώπων), να ανακτήσουν τη Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, που έχει κοινοποιήσει προς αυτούς ένας συμβολαιογράφος, ώστε να την υποβάλουν ή να μη την υποβάλουν (απορρίψουν) οριστικά. Επιπλέον, ως αγοραστές / νόμιμοι εκπρόσωποι μπορούν να εκτυπώσουν αντίγραφο της υποβληθείσας δήλωσης, την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου μεταβίβασης ακινήτου, την Ταυτότητα Οφειλής του φόρου, καθώς και να εκδώσουν το Αποδεικτικό Καταβολής του φόρου αυτού.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης της εφαρμογής καθώς και τις «Συχνές Ερωτήσεις».

  • Εάν διαβάσετε τις «Συχνές Ερωτήσεις / Απαντήσεις» σχετικά με το myProperty και δεν σας βοήθησαν, μπορείτε να καλέσετε στον κεντρικό τηλεφωνικό αριθμό +30 213 162 1000 του Κ.Ε.Φ. (Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων) της Α.Α.Δ.Ε. και από το σχετικό μενού να επιλέξετε (1) Υπηρεσίες TAXISnet και εν συνεχεία το (2) myProperty.

1

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις
Εγχειρίδιο Χρήσης