Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

 1. Country-By- Country Reporting
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  (Ενημέρωση 04-05-2020)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 04-05-2020)
 2. eTEPAI
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις  (Ενημέρωση 05-12-2019)
  b) Frequently Asked Questions (Last updated 05-12-2019)
 3. e-Παράβολο (Ενημέρωση 29-03-2018)
 4. myCar
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 07-09-2021)
 5. myData 
  α) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις /Τεχνικά Θέματα (Ενημέρωση 26-10-2020)
  β) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις /Επιχειρησιακά Θέματα (Ενημέρωση 08-10-2021)
  γ) Συχνές Ερωτήσεις- Απαντήσεις /Εγγραφή στο myDATA REST API – Εξουσιοδοτήσεις (Ενημέρωση 07-10-2021)
  δ) Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις /Α.1138-2020 (Ενημέρωση 28-04-2021)
 6. myPROPERTY
  α)Ηλεκτρονική δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτου Φ.Μ.Α. 
  β)Ηλεκτρονική δήλωση φόρου Δωρεάς – Γονικής Παροχής ΔΦΔ-ΓΠ (Ενημέρωση 14-12-2021)
 7. myΘΕΡΜΑΝΣΗ 
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 26-11-2021)
 8. VAT Refund Applications 
  Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (Ενημέρωση 25-01-2017)
 9. Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ από χώρες της Ε.Ε. (Ενημέρωση 25-01-2017)
 10. Αίτηση ρύθμισης οφειλών του Ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4646/2019 και ισχύει (Ρ7) (Ενημέρωση 14-07-2021)
 11. Αίτηση ρύθμισης οφειλών ν.4611/2019 (έως 120 δόσεις) Ρ6 (Ενημέρωση 11-09-2019)
 12. Αλλαγή ΚΑΔ (Ενημέρωση 12-07-2017)
 13. Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου (Ενημέρωση 25-01-2017)
 14. Aναδρομικά Αγροτικών Επιδοτήσεων (Ενημέρωση 24-12-2020)
 15. Αναζήτηση Βασικών Στοιχείων Μητρώου Επιχειρήσεων  (Ενημέρωση 12-07-2018)
 16. Αξιολόγηση (Ενημέρωση 27-09-2019)
 17. Απόδοση τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας(Ενημέρωση 25-01-2017)
 18. Απόδοση τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 19. Απόδοση φόρου ασφάλιστρων (Ενημέρωση 25-01-2017)
 20. Ασφάλεια Δεδομένων (Ενημέρωση 20-04-2018)
 21. Βεβαιώσεις Αμοιβών από Επιχειρηματική Δραστηριότητα Φορολογικού Έτους 2020 (Ενημέρωση 16-03-2021)
 22. Βεβαιώσεις Αποδοχών ή Συντάξεων Φορολογικού Έτους 2020 (Ενημέρωση 12-03-2021)
 23. Βεβαιώσεις Εισοδημάτων από  Μερίσματα, Τόκους, Δικαιώματα Φορολογικού Έτους 2020 (Ενημέρωση 12-03-2021)
 24. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων (Ενημέρωση 06-02-2019).
 25. Γνωστοποίηση Χωριστής Δήλωσης  (Ενημέρωση 10-01-2022)
 26. Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα (Ενημέρωση 19-04-2021)
 27. Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  (Ενημέρωση 24-05-2018)
 28. Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής(Ενημέρωση 22-06-2018)
 29. Δήλωση εισφοράς συναλλάγματος ν.4111/13 (Ενημέρωση 17-02-2020)
 30. Δήλωση Ε9 / ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 11-02-2021)
 31. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε1) (Ενημέρωση 27-05-2021)
 32. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος ΦΠ (Ε2) (Ενημέρωση 07-07-2021)
 33. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε3) (Ενημέρωση 14-07-2021)
 34. Δηλώσεις ΦΠΑ-VIES (Ενημέρωση 21-05-2021)
 35. Δημόσιες Κληρώσεις (Ενημέρωση 21-12-2017)
 36. Εγκυρότητα & οριστικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ (Ενημέρωση 12-01-2017)
 37. Ειδική ασφαλιστική εισφορά δακοκτονίας (Ενημέρωση 25-01-2017)
 38. Ειδικοί Κωδικοί Πρόσβασης  (Ενημέρωση 17-12-2021)
 39. Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.) (Ενημέρωση 26-04-2017)
 40. Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας (Ενημέρωση 04-09-2019)
 41. Ενδικοφανείς Προσφυγές (Ενημέρωση 08-05-2018)
 42. Έντυπο Ε5 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 43. Έντυπο Ε5, Φ01.010, Φ01.013 οικ. Έτος 2015 με έναρξη πριν την 01/01/2014 με υπερδωδεκάμηνη διαχ. Περίοδο (Ενημέρωση 29-03-2017)
 44. Έντυπο Ν (Ενημέρωση 15-07-2021)
 45. Έντυπο Φ01.010 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 46. Έντυπο Φ01.012 (Ενημέρωση 07-06-2017)
 47. Έντυπο Φ01.013 (Ενημέρωση 29-03-2017)
 48. Ηλεκτρονικό εμπόριο και ΦΠΑ (Ενημέρωση 13-08-2021)
 49. Μητρώο Πλοίων (Ενημέρωση 11-06-2019)
 50. Μισθωτήρια Ακινήτων (Ενημέρωση 04-09-2020)
 51. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Γενικές ερωτήσεις (Ενημέρωση 25-06-2019)
 52. ΜΥΦ - Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών (από 1/1/2014) Δημιουργία αρχείου  (Ενημέρωση 06-04-2017)
 53. Οριστική δήλωση αμοιβών από ελευθέρια επαγγέλματα (Ενημέρωση 07-02-2017)
 54. Οριστική δήλωση εισοδημάτων από εμπορικές επιχειρήσεις (Ενημέρωση 07-02-2017)
 55. Οριστική ΦΜΥ  (Ενημέρωση 17-05-2017)
 56. Παλαιός χρήστης TAXISnet (Ενημέρωση 30-01-2017)
 57. Πιστοποίηση Γενικές Ερωτήσεις (Ενημέρωση 17-05-2019)
 58. Πιστοποίηση Ενεργοποίηση Λογαριασμού (Ενημέρωση 15-03-2018)
 59. Πιστοποίηση Λογιστές (Ενημέρωση 26-06-2018)
 60. Πιστοποίηση Φυσικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 61. Πιστοποίηση Νομικά Πρόσωπα (Ενημέρωση 15-03-2018)
 62. Προσωρινή Δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ)(ν. 2238/1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 63. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Τιμολογίων Πελατών / Προμηθευτών έντυπο Δ1-Δ2 (μέχρι και το έτος αναφοράς 2013) (Ενημέρωση 05-04-2017)
 64. Τέλη Κυκλοφορίας  (Ενημέρωση 07-02-2017)
 65. Τρόποι πληρωμής Δημοσίων Εσόδων (Ενημέρωση 27-04-2018)
 66. Υποβολή Καταστάσεων Συμφωνητικών (Ενημέρωση 30-01-2017)
 67. Υποβολή Παραστατικών Μεταβίβασης Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ)-Έντυπο Δ11 (Ενημέρωση 03-04-2017)
 68. Φόροι από μισθωτή εργασία & Αμοιβές επιχειρηματικής δραστηριότητας Προσωρινή δήλωση απόδοσης φόρου & τελών χαρτοσήμου (προσωρινή ΦΜΥ) (ν. 2238 / 1994) (Ενημέρωση 02-11-2017)
 69. Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία (Ενημέρωση 25-09-2020)
 70. Φόρος αμοιβών αρχιτεκτόνων - μηχανικών (Ενημέρωση 09-02-2017)
 71. Φόρος εισοδήματος εργοληπτών (Ενημέρωση 17-05-2019)
 72. Φόροι από Μισθωτή Εργασία στις αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων (Ενημέρωση 25-11-2020)
 73. Φύλλα υπολογισμού αξίας ακινήτων (Ενημέρωση 18-01-2021)