Υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών / εκροών (κωδ. ΟΠΣ 5043178)

edet

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Προϋπολογισμός: 1.545.052€

Περιγραφή: Αντικείμενο της Πράξης είναι η προμήθεια υπολογιστικού περιβάλλοντος ανάλυσης δεδομένων και η προσαρμογή και παραμετροποίησή του για την υλοποίηση πληροφοριακού συστήματος αξιοποίησης των δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/εκροών και εντοπισμού θέσης (GPS) για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης των καυσίμων καθώς και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων τόσο σε πραγματικό χρόνο όσο και εκ των υστέρων.

Στόχοι: Η πράξη θα οδηγήσει σε εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της A.A.Δ.Ε. βελτιώνοντας σημαντικά την παραγωγική λειτουργία της. Η υφιστάμενη διαδικασία αποτύπωσης των συναλλαγών διενεργείται μέσω φορολογικών αποθηκών και αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, που εγκρίνονται και εποπτεύονται από τις τελωνειακές αρχές, με την ηλεκτρονική κατάθεση των απαραίτητων τελωνειακών παραστατικών στο πληροφοριακό σύστημα των  τελωνείων  ICISnet.

Καθώς, οι υφιστάμενες διαδικασίες κρίνονται ανεπαρκείς για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρεμπορίας, σε όλα τα στάδια της διακίνησης του καυσίμου, θεσμοθετείται μια δέσμη μέτρων μέσω της οποίας, η υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/εκροών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου, μέσω της ουσιαστικής και συστηματικής αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγονται, να αυξηθεί η επιχειρησιακή ικανότητα του ελεγκτικού μηχανισμού ως προς την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση του φαινομένου.

Αναμενόμενα οφέλη: Τα ελάχιστα αναμενόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα της πράξης είναι τα εξής:

 • Η αποτελεσματική προστασία του νόμιμου εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας 
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
 • Εξοικονόμηση ανθρώπινων & οικονομικών πόρων
 • Στοχευμένοι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων
 • Καλύτερος συντονισμός και συνεργασία των συναρμόδιων για έλεγχο υπηρεσιών
 • Αποτελεσματικότερη συλλογή δημοσίων εσόδων
 • Αποτελεσματική επεξεργασία και διασπορά της πληροφορίας που υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις
 • Βελτίωση των στατιστικών δεδομένων
 • Διαφάνεια στις συναλλαγές με τους εμπλεκόμενους φορείς

Ωφελούμενοι: Οι χρήστες και ωφελούμενοι του συστήματος θα είναι ακόλουθοι:

 • Τελωνειακοί υπάλληλοι και υπάλληλοι συνεργαζόμενων φορέων (περίπου 2.500 άτομα) εκ των οποίων οι 500 θα είναι άμεσοι χρήστες του συστήματος
 • Υπόχρεοι για αποστολή στοιχείων εισροών/εκροών και εντοπισμού θέσης 20.000 φυσικά/νομικά πρόσωπα.