Αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη εργαλείων για την αποδοτικότερη διαχείριση και συλλογή οφειλών (κωδ. ΟΠΣ 5001475)

mdt

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Προϋπολογισμός: 737.800€

Περιγραφή: Αντικείμενο της πράξης είναι η αυτοματοποίηση και κεντρικοποίηση των διαδικασιών είσπραξης οφειλών και η βελτίωση της λειτουργίας της φορολογικής και τελωνειακής  διοίκησης στον τομέα των εσόδων, μέσω της  ανάπτυξης και λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης, διαχείρισης και αυτοματοποίησης των διαδικασιών που συνεπάγονται οι οφειλές και την παροχή αυξημένης ποιότητας υπηρεσιών προς τους συναλλασσόμενους με αυτήν πολίτες.

Στόχοι: Στόχος του έργου είναι η Ελληνική φορολογική διοίκηση να αναπτύξει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία για τη διαχείριση των οφειλών, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί άμεσα την επίλυση σημαντικού τμήματος αυτών. Ταυτόχρονα, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας όσων είναι υπεύθυνοι για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών.  Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών με επίκεντρο τον οφειλέτη (προφίλ οφειλέτη), ενεργοποιώντας  διαδικασίες εκούσιας και αναγκαστικής είσπραξης.

Αναμενόμενα οφέλη: Τα ελάχιστα αναμενόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα της πράξης είναι τα εξής:

 • Δημιουργία κεντρικοποιημένου πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση και διαχείριση των οφειλών
 • Αύξηση αριθμού παρεχόμενων φορολογικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις
 • Αύξηση αριθμού παρεχόμενων τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις
 • Ποσοστό πολιτών και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φορολογικές – τελωνειακές ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 100%
 • Αύξηση της αποδοτικότητας του εισπρακτικού έργου και βελτίωση του περιβάλλοντος εργασίας των ελεγκτών, φορολογική συμμόρφωση και
 • Διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τη χρήση έγκυρης και έγκαιρης διοικητικής πληροφόρησης.
 • Διευκόλυνση και βελτιστοποίηση εισπρακτικών διαδικασιών με μείωση χρόνου και κόστους διεκπεραίωσης τους για τους συναλλασσόμενους
 • Αύξηση των εσόδων και μείωση των λειτουργικών δαπανών του Κράτους.

 

 

Άμεσα ωφελούμενοι:

 • Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και άλλες οντότητες): απλοποίηση διαδικασιών εισπρακτικού μηχανισμού, πλήρης ηλεκτρονικοποίηση συναλλαγών με τη ΑΑΔΕ
 • Προσωπικό στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ: απλοποίηση διαδικασιών καθημερινής λειτουργίας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς του

Έμμεσα ωφελούμενοι:

 • Υπουργεία και Φορείς ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και λοιποί τρίτοι: απλοποίηση διαδικασιών εισπρακτικού έργου και διάθεση στοιχείων για διασταυρώσεις