Πιστοποίηση της αναπηρίας

Για την πιστοποίηση της αναπηρίας απαιτείται, είτε γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), είτε γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι αιτήσεις για πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α. υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της «Εθνικής Πύλης Αναπηρίας» στο https://ekepa.epan.gov.gr/kepa/web/. 

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτή η υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, τότε υποβάλλεται: (α) είτε με εξουσιοδότηση άλλου προσώπου για να κάνει την αίτηση για λογαριασμό του ατόμου με αναπηρία, (β) είτε με την προσέλευση σε ένα σημείο φυσικής εξυπηρέτησης, δηλαδή σε Κέντρο Κοινότητας (Κ.Κ.), Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Γραμματεία του ΚΕ.Π.Α., για να υποβάλει την αίτηση ένας υπάλληλος, για λογαριασμό του ατόμου με αναπηρία και βάσει των πληροφοριών που θα του παρέχει.

Ο πολίτης υποβάλλει στο ΚΕ.Π.Α. μία και μοναδική αίτηση για πιστοποίηση αναπηρίας, ανεξαρτήτως της παροχής που επιθυμεί έπειτα να αιτηθεί. Η πιστοποίηση που λαμβάνει είναι ενιαία και τον πιστοποιεί ως προς τα ιατρικά κριτήρια κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής. 
 

Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία

Το Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία είναι υποσύστημα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας. Σε αυτό καταγράφονται όλα τα άτομα που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού, του Ναυτικού, της Αεροπορίας, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η καταγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία δεν θίγει την ισχύ πιστοποιήσεων αναπηρίας που έχουν ήδη χορηγηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  
• Η πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή εκδίδει τη Γνωμάτευση Αναπηρίας (Γ.Α.), στην οποία πιστοποιείται το ποσοστό αναπηρίας του αιτούντος, σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3863/2010 (Α’ 115) και καθορίζει τα ποσοστά αναπηρίας που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωματική ή ψυχική ή πνευματική εξασθένηση ή η συνδυασμένη εμφάνιση τέτοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και οι υποτροπές αυτών.
• Βάσει της Γ.Α., το ΚΕ.Π.Α. εκδίδει τη Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (Γ.Α.Π.Α.), η οποία είναι δεσμευτική για τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η Γ.Α.Π.Α. ορίζει τη διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας και καταγράφει τις διαπιστωθείσες παθήσεις του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την κωδικοποίηση νόσων κατά ICD-10 και το ποσοστό ιατρικής αναπηρίας του, καθώς και τις συνταξιοδοτικές, επιδοματικές, κοινωνικές και οικονομικές παροχές ή κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα άτομα με αναπηρία και για τις οποίες ο ενδιαφερόμενος πληροί τις απαιτούμενες ιατρικές προϋποθέσεις.
• Η γνωμάτευση που περιέχει οριστική κρίση ως προς το ποσοστό αναπηρίας ή ισχύει εφ` όρου ζωής, διατηρεί την ισχύ της και γίνεται δεκτή ανεξαρτήτως του χρόνου έκδοσής της ή της κατάργησης της υγειονομικής επιτροπής που χορήγησε αυτή, δηλαδή ακόμα και όταν πρόκειται για γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής προ ΚΕ.Π.Α.
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

  1. Εάν διαθέτετε περισσότερες από μία γνωματεύσεις αναπηρίας του ίδιου ή διαφορετικών φορέων που ισχύουν μέσα στο φορολογικό έτος, οι οποίες πιστοποιούν διαφορετικά ποσοστά αναπηρίας, τότε λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση με το ευνοϊκότερο για εσάς ποσοστό αναπηρίας.
  2. Ακόμη και αν διαθέτετε γνωμάτευση με διάρκεια αναπηρίας που δεν αφορά στο σύνολο των μηνών του φορολογικού έτους, αυτή γίνεται αποδεκτή και θα έχετε την ανάλογη φορολογική απαλλαγή ή την φορολογική ελάφρυνση για ολόκληρο το φορολογικό έτος.
  3. Στην περίπτωση φορολογικής υποχρέωσης που δεν αφορά φορολογικό έτος αλλά αναφέρεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία (π.χ. ΕΝΦΙΑ, φόρο κληρονομιάς, δωρεάς κ.λπ.), λαμβάνεται υπόψη η γνωμάτευση που ισχύει κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία.