Σκοπός και αποστολή

Βασική επιδίωξη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) είναι η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της, την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών της στόχων και κατ΄ επέκταση την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.

Σε αυτό το πλαίσιο συστάθηκε και λειτουργεί στην Α.Α.Δ.Ε., από 15/05/2017, Διεύθυνση με τίτλο Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία (ΦΕΚ 3411, τ. Β’,/24-10-2016), η οποία υπάγεται απευθείας στο Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

 

Βάσει της υπ’αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 (ΦΕΚ 968, τ. Β΄/22-3-2017) απόφασης, που αφορά τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ της Α.Α.Δ.Ε., η Φορολογική & Τελωνειακή Ακαδημία διαρθρώνεται σε 3 τμήματα:

α) Τμήμα Α΄ : Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου      

β) Τμήμα Β΄ :  Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

γ) Τμήμα Γ΄  :  Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.

Αποστολή της Διεύθυνσης Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας είναι η εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της Α.Α.Δ.Ε., διασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

Λαμβανομένου υπόψη και του ταχύτατα μεταβαλλόμενου οικονομικού τοπίου τόσο σε εθνικό, όσο και σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, γίνεται αντιληπτή η σημασία της προσαρμογής της χώρας μας σε βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διεύθυνση Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας υλοποιεί το έργο που της έχει ανατεθεί,  επιδιώκοντας την εκπαιδευτική προσέγγιση με τον πλέον άρτιο επιστημονικά τρόπο. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ακαδημία αναπτύσσει και εφαρμόζει μεθοδολογία ανίχνευσης των εκπαιδευτικών αναγκών, καταρτίζει σχέδια ανάπτυξης και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα διττής μορφής: αφενός προγράμματα  βασικής εκπαίδευσης-φοίτησης και αφετέρου προγράμματα ενημέρωσης και συνεχιζόμενης κατάρτισης.

Τα προγράμματα βασικής εκπαίδευσης-φοίτησης αποτελούν το κύριο μέρος του έργου της Ακαδημίας και επιδιώκουν την παροχή στα νεοεισερχόμενα στελέχη των βασικών γνώσεων-δεξιοτήτων, την επαγγελματική τους κατάρτιση και την εξειδίκευση ανά κρίσιμο λειτουργικό τομέα, αντικείμενο και τεχνικό ρόλο. H προσέγγιση αυτή, βασιζόμενη τόσο σε ποιοτικούς ακαδημαϊκούς όσο και επαγγελματικούς δείκτες, έχει οδηγήσει στο σχεδιασμό κοινού κορμού με στοιχεία βασικών γνώσεων, θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευση για όλους τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε., με τη μορφή μαθητείας, ανά τομέα δραστηριότητας της Α.Α.Δ.Ε.. Στο τελικό στάδιο του προγράμματος θα παρέχεται εξειδίκευση ανά λειτουργικό τομέα με έμφαση στην πρακτική εκπαίδευση.

Η Ακαδημία, επίσης, με βάση το «Στρατηγικό Σχέδιο της Α.Α.Δ.Ε. 2017–2020» και το Στρατηγικό Στόχο 4, έχει ως προτεραιότητά της την αύξηση της αποδοτικότητας του προσωπικού της μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης (Άξονας 2) και επιδίωξή της είναι, το ποσοστό του προσωπικού της Α.Α.Δ.Ε. που θα παρακολουθεί τουλάχιστον ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατ’ έτος, να ανέλθει στο 70% μέχρι το τέλος του έτους 2020.