Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών

Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων πιστωτών της εταιρείας υπό ειδική διαχείριση με την επωνυμία «ΕKTASIS DEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 088555102000, Α.Φ.Μ. 094328299)» στα πλαίσια του Ν. 4307/2014  (άρ. 77παρ. 1).