Πρόσκληση διενέργειας ανεξάρτητου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού

Πρόσκληση διενέργειας ανεξάρτητου δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του συνόλου του ενεργητικού της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ Α.Ε.» (ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 057701504000 και Α.Φ.Μ. 094342976).