Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού

Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καιι ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την ανάθεση Σύμβασης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών συντήρησης του ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικής Πληροφόρησης (M.I.S.)"
 

Η νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 04η/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.

Η νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η 11η/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ.