Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1045500 ΕΞ 2021

Στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στον οικείο χώρο των διαβουλεύσεων έχει αναρτηθεί με Μοναδικό Κωδικό 21DIAB000017214: Πρόσκληση για τη διενέργεια Ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης Τεχνικών και Λειτουργικών Προδιαγραφών για την προμήθεια υπηρεσιών «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΚΩΔΙΚΑ (UCC)», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.      

Σύνδεσμος – link προς την πλατφόρμα διαβούλευσης