Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Δ 1016419 ΕΞ 2024

Στο παρόν επισυνάπτεται έγγραφη Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Προκαταρκτικής Διαβούλευσης του Σχεδίου της Διακήρυξης για την ανάθεση Σύμβασης  προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια συνόλου λύσεων υλικού και λογισμικού ασφάλειας», για τις ανάγκες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε) μετά των απαντήσεων επί των σχολίων που δόθηκαν επ’ αυτών, για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου.