Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: "Υλοποίηση Συστήματος Αξιοποίησης Δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα συστήματα εισροών/ εκροών"