Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Κέντρου Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ) Αττικής, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ), της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) & της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού & Εναλλακτικής Φορολόγησης