52910 /26-09-2022 Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης

Ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός (μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), κάτω των ορίων, σε δύο (2) τμήματα, για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, ήτοι πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης, για τις ανάγκες των κτιρίων και των υπηρεσιακών οχημάτων των εννέα (9) Δ.Ο.Υ. νομού Θεσσαλονίκης, των δύο (2) ΕΛ.ΚΕ. του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και του ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης για το έτος 2023, αρμοδιότητας της Δ.Ο.Υ. Ε' Θεσσαλονίκης ως Διατάκτη.

 

13/10/2022: Aπόφαση παράτασης διαγωνισμού