Καταστάσεις φορολογικής αναμόρφωσης ετών 2011-2012

Από αυτήν την εφαρμογή μπορείτε να ανακτήσετε/εκτυπώσετε  τυχόν υποβληθείσες Καταστάσεις Φορολογικής Αναμόρφωσης 2011-2012.

Προσοχή!

Η δυνατότητα υποβολής νέων δηλώσεων είναι απενεργοποιημένη.