Ποτά από ζύμωση

  ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΖΥΜΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ Σ.Ο. 22.06

I. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΘΕΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 1

Ν. 2969/2001

Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα

Φ.Ε.Κ. 281/Α/18-12-2001

1.1

Ν.4303/2014

 (άρθρο δεύτερο)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 231/Α/2014

1.2

Ν. 4583/2018 (άρθρο 69)

(Τροποποίηση του Ν.2969/2001)

Φ.Ε.Κ. 212/Α/2018

2

Ν.2960/2001 (άρθρα 92 και 93)

Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας)

Φ.Ε.Κ. 265/Α/2001

2.1

Ν.4346/2015 (άρθρο 13)

Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Φ.Ε.Κ. 152/Α/2015

2.2

Ν.4583/2018 (άρθρο 92)

Τροποποίηση των άρθρων 91 και 93 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα

Φ.Ε.Κ. 212/Α/2018

3

Α.Υ.Ο.

30/003/000/2030/2018

Παραγωγή και διάθεση ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06 - Τροποποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 Α.Υ.Ο. (Β'2785).

Φ.Ε.Κ. 2161/B/2018

4

Α.Υ.Ο. 30/003/000/3231/2018

 

Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες ελέγχου για τη συστέγαση και συλλειτουργία ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μονάδες παραγωγής ποτών ελεύθερων αλκοόλης, ως και εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

Φ.Ε.Κ. 3457/B/2018

5

Α.Υ.Ο.

ΔΕΦΚΦ Β 5026381 ΕΞ 2015

Καθορισμός όρων και διατυπώσεων για την επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του Ν. 2960/ 2001 − Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ.883/530/1999 (ΦΕΚ 1872/ Β΄) Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή».

Φ.Ε.Κ. 2785/B/2015

6

Α.Υ.Ο. 30/003/000/1614/2018

Διατυπώσεις και διαδικασίες για την έγκριση χρήσης δεξαμενών αιθυλικής αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη των άρθρων 80, 86, 88, 90 και 92 του ν. 2960/2001 αντιστοίχως

Φ.Ε.Κ. 1624/Β/2018