Φόρος υπεραξίας ακινήτων (Άρθρο 41 ΚΦΕ)

Από την υπηρεσία αυτή μπορείτε να υποβάλετε τη Δήλωση απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου 15% επί της υπεραξίας από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας του άρθρου 41 του Ν.4172/2013.

Προθεσμίες

Η παρούσα εφαρμογή πρέπει να χρησιμοποιηθεί μετά την σύνταξη του συμβολαίου. Αναστέλλεται μέχρι τις 31/12/2017 σύμφωνα με την παρ.5 αρ.99 του ν. 4446/2016.