Προμήθεια Μέσων Δίωξης για την Τελωνειακή Υπηρεσία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου (κωδ. ΟΠΣ 5010482)

edet

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Προϋπολογισμός: 48.019.646€

Περιγραφή: Αντικείμενο της Πράξης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση μέσων δίωξης για την τελωνειακή υπηρεσία προκειμένου να αντιμετωπισθεί το λαθρεμπόριο και το παρεμπόριο:

 1. Σαράντα δύο (42) σταθερές ακτινοσκοπικές συσκευές ελέγχου αντικειμένων (Χ/RAYS) με αυτόματο σύστημα εντοπισμού υπόπτων αντικειμένων
 2. Είκοσι (20) εύκαμπτα ενδοσκόπια οπτικών ινών
 3. Πέντε (5) συστήματα ζύγισης φορτηγών (γεφυροπλάστιγγες)
 4. Δέκα έξι (16) φορητά όργανα χημικής ανάλυσης
 5. Δύο (2) συστήματα τύπου gantry ελέγχου έμφορτων φορτηγών και εμπορευματοκιβωτίων με ακτίνες Χ
 6. Δύο (2) σταθερά συστήματα ελέγχου εμπορευματικών συρμών με ακτίνες X
 7. Χίλια (1000) laptops και πεντακόσια δύο (502) tablets για την υποστήριξη της δίωξης του λαθρεμπορίου

Στόχοι: η διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου και η προώθηση της επιχειρηματικότητας με την ταυτόχρονη εφαρμογή του κατάλληλου επιπέδου ελέγχων που απαιτούνται για την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και των οικονομικών συμφερόντων τόσο της χώρας όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν βασική επιδίωξη της Ελληνικής Τελωνειακής Υπηρεσίας.

Η τεχνολογία και ο εξοπλισμός είναι ακρογωνιαίοι λίθοι που επιτρέπουν στις σύγχρονες τελωνειακές διοικήσεις να αντιμετωπίσουν τις ταχέως μεταβαλλόμενες προκλήσεις του επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Η χρήση σύγχρονων μέσων δίωξης αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την αποτελεσματική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της χώρας και την προστασία από το παράνομο εμπόριο, υποστηρίζοντας παράλληλα τη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα, την προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Αναμενόμενα οφέλη: Τα ελάχιστα αναμενόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα της πράξης είναι τα εξής:

 • Η αποτελεσματική αντιμετώπιση και πάταξη του λαθρεμπορίου,
 • Η αποτελεσματική προστασία του νόμιμου εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας και την προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
 • Η θωράκιση της χώρας από τρομοκρατικές απειλές
 • Η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας καθώς και του περιβάλλοντος 
 • Η αύξηση των Δημοσίων Εσόδων
 • Η προστασία των δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας και της ΕΕ

Άμεσα ωφελούμενοι:

 • Φορολογούμενοι (φυσικά, νομικά πρόσωπα και άλλες οντότητες): προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας, προστασία δημοσιονομικών συμφερόντων της χώρας που μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες στους φορολογούμενους, αύξηση δημοσίων εσόδων,
 • Επιχειρήσεις: Προστασία του νόμιμου εμπορίου, διευκόλυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας, προστασία της ανταγωνιστικότητας, προώθηση της επιχειρηματικότητας και της  καινοτομίας
 • Προσωπικό της Τελωνειακής Υπηρεσίας : ταχύτεροι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι και βελτίωσης της αποτελεσματικότητας τους και της αποδοτικότητας τους
 • ΕΕ: αύξηση των ιδίων πόρων

Έμμεσα ωφελούμενοι:

 • Υπουργεία και Φορείς ευρύτερου Δημοσίου Τομέα και λοιποί τρίτοι