Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωτικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. (πρώην Γ.Γ.Δ.Ε.) (κωδ. ΟΠΣ 5000453)

met

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα

Προϋπολογισμός: 5.513.040€

Περιγραφή: Αντικείμενο της πράξης είναι η πλήρης λειτουργική και τεχνική ενσωμάτωση αλλαγών που προκύπτουν από τη νομοθετική θέσπιση των Μνημονίων Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής και των απορρεουσών αυτών νομοθετικών και κανονιστικών πράξεων σε παραγωγικά Πληροφοριακά Συστήματα ΤΠΕ της Α.Α.Δ.Ε., προκειμένου να ενδυναμωθεί ο μηχανισμός εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών τόσο στον τομέα της ευρύτερης φορολογίας όσο και στα ζητήματα τελωνειακού ενδιαφέροντος.

Στόχοι: Με την υλοποίηση της πράξης, πλέον της συμμόρφωσης με το υφιστάμενο και το αναμενόμενο επιτακτικό νομικό πλαίσιο, θα επικαιροποιηθούν οι παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και θα υλοποιηθούν νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης των συναλλασσομένων (πολιτών και επιχειρήσεων) με την Α.Α.Δ.Ε. και θα διασφαλιστεί η αποτελεσματική – ποιοτική ανταπόκριση της Α.Α.Δ.Ε. στις ανάγκες των «εσωτερικών χρηστών» (Δημόσια Διοίκηση) με τους οποίους συνεργάζεται για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αναμενόμενα οφέλη: Τα ελάχιστα αναμενόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα της πράξης είναι τα εξής:

  • Ενοποίηση 2 πληροφοριακών συστημάτων σε 1 (ενοποίηση TAXIS­-TAXISnet)
  • Αύξηση αριθμού παρεχόμενων φορολογικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και επιχειρήσεις
  • Αύξηση αριθμού παρεχόμενων τελωνειακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για επιχειρήσεις
  • Ποσοστό πολιτών και επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν φορολογικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες: 100%
  • Αύξηση της αποδοτικότητας  του ελεγκτικού  έργου και βελτίωση του περιβάλλοντος  εργασίας των ελεγκτών, φορολογική συμμόρφωση και αύξηση των εσόδων του Κράτους. 
  • Διευκόλυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων με τη χρήση έγκυρης και έγκαιρης διοικητικής πληροφόρησης.
  • Διευκόλυνση και βελτιστοποίηση τελωνειακών διαδικασιών με μείωση χρόνου και κόστους διεκπεραίωσης τους για τους συναλλασσόμενους

 Άμεσα ωφελούμενοι:

  • Έλληνες πολίτες και ελληνικές επιχειρήσεις: απλοποίηση διαδικασιών φορολογικού, τελωνειακού περιεχομένου και ελεγκτικού μηχανισμού, πλήρης ηλεκτρονικοποίηση συναλλαγών με τη Α.Α.Δ.Ε.
  • Επιχειρήσεις της Ε.Ε.: απλοποίηση διαδικασιών τελωνειακών συναλλαγών
  • Προσωπικό στις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.: απλοποίηση διαδικασιών καθημερινής λειτουργίας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητάς του

Έμμεσα ωφελούμενοι:

Υπουργεία και Φορείς ευρύτερου Δημοσίου Τομέα: απλοποίηση διαδικασιών ελεγκτικού έργου και διάθεση στοιχείων για διασταυρώσεις