Ανάπτυξη περιβάλλοντος Ενιαίας Θυρίδας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (κωδ. ΟΠΣ 5010599)

edet

 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα Καινοτομία

Προϋπολογισμός: 1.661.352€

Περιγραφή: Αντικείμενο της Πράξης είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος (ενιαίας θυρίδας) με στόχο τη διευκόλυνση του εμπορίου κατά τις προ-τελωνειακές διαδικασίες. Το σύστημα αυτό θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των στοιχείων (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών/πιστοποιητικών/εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. Επίσης, θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση της απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών, κ.λπ.).

Στόχοι: Στόχος είναι ο συναλλασσόμενος να μην είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται στις διάφορες συναρμόδιες αρχές  για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών του, αλλά να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τα δεδομένα του μία  φορά και από ένα σημείο να τελωνίζει το εμπόρευμά του. Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για την κυβέρνηση και τους οικονομικούς φορείς είναι πολλαπλά, καθώς ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να βρίσκει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση έγκαιρα, μειώνοντας έτσι κόστη συμμόρφωσης με τους κανόνες του εμπορίου, τα διοικητικά κόστη αλλά και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εξαγωγής / εισαγωγής / διαμετακόμισης κλπ. Επιπλέον, η κυβέρνηση  θα ωφεληθεί από την αύξηση της εισπραξιμότητας, της εξοικονόμησης ανθρωπίνων πόρων, τον περιορισμό φαινομένων απάτης κ.λπ.

Αναμενόμενα οφέλη: Τα ελάχιστα αναμενόμενα μετρήσιμα αποτελέσματα της πράξης είναι τα εξής:

 • Η αποτελεσματική προστασία του νόμιμου εμπορίου και της ανταγωνιστικότητας
 • Προώθηση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,
 • Λιγότερο κοστοβόρες και γραφειοκρατικές προ-τελωνειακές και τελωνειακές διαδικασίες
 • Περιορισμός του κόστους και του χρόνου ολοκλήρωσης μιας εισαγωγής/εξαγωγής
 • Εξοικονόμηση ανθρώπινων & οικονομικών πόρων
 • Στοχευμένοι και αποτελεσματικότεροι έλεγχοι κατά του παράνομου εμπορίου
 • Καλύτερος συντονισμός και συνεργασία των συναρμόδιων για έλεγχο υπηρεσιών
 • Αποτελεσματικότερη συλλογή δημοσίων εσόδων
 • Μοναδικότητα και εγκυρότητα της πληροφόρησης που λαμβάνεται από τις Δημόσιες Αρχές
 • αποτελεσματική επεξεργασία και διασπορά της πληροφορίας που υποβάλλεται μόνο μια φορά προς τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Αρχές
 • Βελτίωση των στατιστικών δεδομένων
 • Διαφάνεια στις συναλλαγές με τους εμπλεκόμενους φορείς

 

Ωφελούμενοι:

 • τελωνειακοί υπάλληλοι (περίπου 2000 άτομα)
 • οι υπάλληλοι των άλλων Υπουργείων, Οργανισμών και Φορέων που ασχολούνται με την έκδοση πιστοποιητικών ή με έλεγχο σε εμπορεύματα (περίπου 500 σε κεντρικές και περιφερειακές Υπηρεσίες)
 • οι συναλλασσόμενοι με τα τελωνεία που σήμερα είναι 17.000, από τους οποίους οι 5.000 περίπου τακτικοί.