Τέλη Ταξινόμησης

Τι ισχύει γενικά

Εάν έχετε την κύρια κατοικία σας στην Ελλάδα, είτε είστε Έλληνας πολίτης είτε αλλοδαπός, και επιθυμείτε να μεταφέρετε όχημα εντός της χώρας, είστε υποχρεωμένος, βάσει νόμου, μετά από την καταβολή των οφειλόμενων δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων (εισαγωγικό δασμό, ΦΠΑ και τέλος ταξινόμησης, κατά περίπτωση) και την έκδοση πιστοποιητικού, να ταξινομήσετε το όχημα, προκειμένου να σας χορηγηθούν ελληνικές πινακίδες. 

Οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης, οι οποίοι καθορίζονται ανάλογα με τη φορολογητέα αξία των αυτοκινήτων, διαφοροποιούνται περαιτέρω, σύμφωνα με την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και τις προδιαγραφές του προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro), ως προς την ταξινόμηση, που αυτά πληρούν εκ κατασκευής.

Μετά την καταβολή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων, εκδίδεται πιστοποιητικό ταξινόμησης οχημάτων. 

Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθιερώνεται ενιαίος τύπος πιστοποιητικού ταξινόμησης για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, που φέρει τον τίτλο «Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Οχημάτων». 
 

Η περίπτωση των ΑμεΑ

Απαλλαγή από το Τέλος Ταξινόμησης Επιβατικού Αυτοκινήτου
Εάν είστε ανάπηρος Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα, δικαιούστε απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης για το επιβατικό αυτοκίνητο που θα τελωνίσετε. 

Αρμόδια για την απαλλαγή είναι η Τελωνειακή Αρχή τελωνισμού του αυτοκινήτου. 
Η ατέλεια χορηγείται με την κατάθεση συγκεκριμένων δικαιολογητικών και ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου με αναπηρία.

Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ: Άτομα με Αναπηρίες (ΑμεΑ)


Δικαιούχα Πρόσωπα:

  • Ανάπηροι Έλληνες πολίτες και πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κατοικία στην Ελλάδα.
  • Ανάπηροι πολέμου, αξιωματικοί και οπλίτες, των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, Αξιωματικοί των Σωμάτων Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος.
  • Στελέχη και Αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση Πολεμικής Διαθεσιμότητας ή Μόνιμης Διαθεσιμότητας και δεν λαμβάνουν σύνταξη.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απαλλαγή από τα Τέλη Ταξινόμησης ΙΧ επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται από Άτομα με Αναπηρίες θα βρείτε στην ψηφιακή πύλη myAADE, στην ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις–Απαντήσεις»  ακολουθώντας τη διαδρομή: www.aade.gr > Τελωνεία > Πληροφορίες προς πολίτες > Άτομα με Αναπηρίες  (ΑμεΑ).

Δικαιολογητικό πιστοποίησης της αναπηρίας:
Ιατρική γνωμάτευση των οικείων Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α. του  ΕΦΚΑ ή της Α.Σ.Υ.Ε. βάσει της οποίας: 

  • καθορίζεται το ποσοστό αναπηρίας 
  • η αντιστοίχιση με τις ανωτέρω αναφερόμενες  παθήσεις 
  • η πιστοποίηση ότι η πάθηση είναι ΔΙΑ ΒΙΟΥ.

Δικαιούμενος κυβισμός αυτοκινήτου:
Έως 1.650 κ.ε.  και υπό προϋποθέσεις <2.650 κ.ε. ή/και 3.650 κ.ε.

Ισχύον περιοριστικό διάστημα τελωνειακής παρακολούθησης: 
Επτά (7) έτη από την ημερομηνία τελωνισμού του αυτοκινήτου. 

Ανανέωση του δικαιώματος απαλλαγής: 
Μετά την πάροδο του περιοριστικού διαστήματος των επτά (7) ετών.

Ανήλικα δικαιούχα ΑμεΑ: 
Το δικαίωμα αυτό παραχωρείται σε εκείνον που ασκεί τη γονική μέριμνα ή για οποιονδήποτε λόγο έχει την επιτροπεία.

Οδήγηση του αυτοκινήτου: 
Επιτρέπεται εκτός από τον ίδιο τον ανάπηρο, να οδηγούν ο αυτοκίνητο και ένα ή δύο άλλα πρόσωπα, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής τελωνισμού του αυτοκινήτου, υπό τον όρο ότι θα επιβαίνει στο αυτοκίνητο το δικαιούχο πρόσωπο.

Τελωνειακή αποδέσμευση από τους νόμιμους κληρονόμους:
Εντός προθεσμίας δύο (2) ετών από την ημερομηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα τελωνειακής αποδέσμευσης από τους νόμιμους κληρονόμους, μέσω μεταβίβασης σε άλλο δικαιούχο της απαλλαγής πρόσωπο.