Τέλη Κυκλοφορίας

Τι ισχύει γενικά

Πρόκειται για φόρο που επιβάλλεται ετησίως στα αυτοκίνητα οχήματα, το ύψος του οποίου εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, με κυριότερο τον κυλινδρισμό του κινητήρα ή τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα CO2 αναλόγως του έτους 1ης ταξινόμησης στην Ελλάδα/ΕΕ/ΕΟΧ του αυτοκινήτου.

Η περίπτωση των ΑμεΑ

Απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας Επιβατικού Αυτοκινήτου
Άτομα με αναπηρίες ορισμένων κατηγοριών, δικαιούνται απαλλαγή από την ετήσια πληρωμή τελών κυκλοφορίας για το όχημά τους.
Για να δείτε εάν εμπίπτετε σε μία από τις απαλλασσόμενες κατηγορίες, διαβάστε το «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της ΑΑΔΕ (ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2023)».
Το δικαίωμα της απαλλαγής δύναται να παραχωρείται και στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία ανηλίκου αναπήρου και έως την ενηλικίωσή του. Η απαλλαγή αφορά ένα μόνο όχημα, έστω και αν το πρόσωπο αυτό έχει τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία σε περισσότερους του ενός ανήλικους αναπήρους.

Προϋποθέσεις και όροι για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας:

 1. H κυριότητα του οχήματος πρέπει να ανήκει 100% στο πρόσωπο που έχει την αναπηρία ή στο πρόσωπο που ασκεί τη γονική μέριμνα ή έχει την επιτροπεία (έως την ενηλικίωση του ανήλικου ανάπηρου).
 2. Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται για ένα μόνο επιβατικό ΙΧ αυτοκίνητο όχημα.
 3. Το επιβατικό αυτοκίνητο πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα έως 1.650 κ.εκ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Κατ` εξαίρεση, τα επιβατικά αυτοκίνητα δύνανται να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα ανώτερο των 1.650 κυβικών εκατοστών, εφόσον ο ανάπηρος έχει πλήρη παράλυση των κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.
Συγκεκριμένα:
• έως 2.650 κ.εκ. εάν η αναπηρία είναι 80% και άνω.
• έως 3.650 κ.εκ. εάν η αναπηρία είναι 100%. 
 

Διαδικασία Χορήγησης της Απαλλαγής

Η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας χορηγείται μόνο με την έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ και αφορά στα επόμενα έτη από την έκδοσή της και για όσα έτη ορίζει κατά περίπτωση είτε γνωμάτευση από υγειονομική επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), είτε γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Εξαίρεση:
Τα νέα οχήματα λαμβάνουν απαλλαγή και για το πρώτο έτος κατά το οποίο ταξινομούνται.

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας πρέπει να κατατεθούν στην αρμόδια ΔΟΥ τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση με την οποία ζητάτε την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας. 
 • Άδεια κυκλοφορίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχετε άλλο όχημα στο οποίο να έχει χορηγηθεί απαλλαγή τελών κυκλοφορίας. 
 • Για τους ένστολους (ν. 490/1976) παθόντες την αναπηρία εν υπηρεσία και εξαιτίας αυτής: Γνωμάτευση των Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), του Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), της Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.), της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος 
 • Για τους πολίτες: Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας από Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α. ή της Α.Σ.Υ.Ε. 
 • Υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνετε ότι δεν έχετε προσφύγει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή των ΚΕ.Π.Α.
 • Ιατρική βεβαίωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής αναφορικά με αποτελέσματα εξέτασης για τη χορήγηση της απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας (συνήθως αναγράφεται στο σώμα της Γνωμάτευσης). 

Μετά την εξέταση των κατά περίπτωση δικαιολογητικών εκδίδεται η σχετική απόφαση από τον Προϊστάμενο ΔΟΥ.
Η υποβολή του αιτήματος απαλλαγής καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Εάν είστε ανάπηρος πολίτης κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαμένετε στην Ελλάδα, καλείστε να προσκομίσετε επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία αφορούν στην ταυτότητα και στην υπηκοότητα, στον τόπο διαμονής και στα στοιχεία εργασίας σας.