Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου

Ορισμός

Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου: Σε κάθε μεταβίβαση ακινήτου με αντάλλαγμα επιβάλλεται φόρος στην αξία του και υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής. Πριν από τη σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης, ο πωλητής και ο αγοραστής υποβάλλουν κοινή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ). 

Σημαντικό!
Οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, υποβάλλονται ψηφιακά μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της ΑΑΔΕ από τον συμβολαιογράφο (A. 1110/2022).
Λοιπές δηλώσεις, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου», στην ψηφιακή πύλη myAADE ή με αποστολή αυτών με ταχυδρομείο ή συστημένη επιστολή ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο της αρμόδιας ΔΟΥ.
Σε κάθε περίπτωση για την υποβολή των δηλώσεων, αρμόδια είναι η ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του αγοραστή.

Απαλλαγές από τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτου

Τι ισχύει γενικά

Η φορολογική νομοθεσία προβλέπει την εξασφάλιση φορολογικών απαλλαγών σε περίπτωση αγοράς πρώτης κατοικίας.

Πότε ισχύει αυτή η απαλλαγή

Όταν πρόκειται για αγορά πρώτης κατοικίας (οικίας, διαμερίσματος ή οικοπέδου). Δηλαδή, όταν, κατά τον χρόνο της μεταβίβασης (απόκτησης) του ακινήτου, ούτε εσείς, ούτε άλλο μέλος της οικογένειάς σας έχετε δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οίκησης σε άλλο ακίνητο το οποίο καλύπτει τις στεγαστικές σας ανάγκες. Για να διαπιστωθεί η κάλυψη των στεγαστικών σας αναγκών εξετάζονται ειδικότερες προϋποθέσεις που έχουν σχέση τόσο με την προσωπική και οικογενειακή σας κατάσταση όσο και με τυχόν άλλο ακίνητο που κατέχετε. 
Περισσότερες πληροφορίες για δικαιούχους και τις προϋποθέσεις απαλλαγής από τον ΦΜΑ θα βρείτε στο «ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ της ΑΑΔΕ (ΑΘΗΝΑ, ΜΑΙΟΣ 2023)».

Η περίπτωση των ΑμεΑ

Ειδικά για ΑμεΑ με αναπηρία 67% και άνω, η ελληνική πολιτεία έχει μεριμνήσει ώστε η απαλλαγή για αγορά πρώτης κατοικίας να είναι μεγαλύτερη της ισχύουσας.
Ειδικότερα, η απαλλαγή παρέχεται:

  • Για αγορά κατοικίας από άγαμο μέχρι ποσού 200.000 ευρώ, ενώ από άγαμο ο οποίος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% μέχρι ποσού 250.000 ευρώ.
  • Για αγορά κατοικίας από έγγαμο μέχρι ποσού 250.000 ευρώ, ενώ από έγγαμο ο οποίος παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 67% μέχρι ποσού 275.000 ευρώ. Στην περίπτωση αγοράς κατοικίας από έγγαμο που έχει προστατευόμενα τέκνα, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα οποία παρουσιάζουν την ίδια αναπηρία, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα του και κατά 30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα.
  • Οι στεγαστικές ανάγκες αγάμου ή εγγάμου καλύπτονται με 70 τ.μ., ενώ οι στεγαστικές ανάγκες του αγάμου ή εγγάμου με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% καλύπτονται με 90 τ.μ.. Σε κάθε περίπτωση οι στεγαστικές ανάγκες προσαυξάνονται κατά 25 τ.μ. για τα δύο πρώτα τέκνα και 30 τ.μ. για κάθε επόμενο.
  • Σε περίπτωση που αγοράζεται κατοικία, στο ποσό της απαλλαγής περιλαμβάνεται και η αξία μίας θέσης στάθμευσης αυτοκινήτου επιφανείας 20 τ.μ. και ενός αποθηκευτικού χώρου επιφανείας 20 τ.μ., με την προϋπόθεση να βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και να αποκτώνται συγχρόνως με το ίδιο συμβόλαιο αγοράς.


Πίνακας βασικών απαλλαγών

Αγορά πρώτης κατοικίας

  τι ισχύει γενικά τι ισχύει για ΑΜΕΑ
Αφορολόγητο ποσό για άγαμο έως 200.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ
Αφορολόγητο ποσό για έγγαμο έως 250.000 ευρώ έως 275.000 ευρώ
Οι στεγαστικές ανάγκες πληρούνται με 70 τ.μ. 90 τ.μ.

 

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 25.000 € για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα αυτού και κατά 30.000€ για το τρίτο και καθένα από τα επόμενα τέκνα του.