Σύστημα Ελέγχου Εισαγωγών 2 (ICS2)

Εισαγωγή  (ICS1)

Το ICS αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος για τον έλεγχο των εμπορευμάτων για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας στα εξωτερικά σύνορα του τελωνειακού εδάφους της Ε.Ε. Διαφυλάσσει τους πολίτες και την ενιαία αγορά από κινδύνους παράνομης διακίνησης εμπορευμάτων και διευκολύνει το νόμιμο εμπόριο απλοποιώντας την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ οικονομικών φορέων και τελωνειακών αρχών.

Εφαρμόζεται στη διακίνηση εμπορευμάτων πριν από την άφιξή τους στην Ε.Ε. ακόμα και πριν από τη φόρτωση αυτών στο μέσο μεταφοράς, ανεξάρτητα από τον τρόπο μεταφοράς (αεροπορικά, θαλάσσια, σιδηροδρομικά οδικά κλπ.). Ενσωματώνει ανάλυση κινδύνων με κοινά κριτήρια κινδύνων (CRC) βάσει πληροφοριών που υποβάλλονται με τη μορφή Ηλεκτρονικής Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου (ENS) στο πρώτο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υποστηριχθούν στοχευμένοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι. Επιτρέπει στις τελωνειακές αρχές της ΕΕ να εντοπίζουν καλύτερα τις αποστολές υψηλών κινδύνων και να παρεμβαίνουν στο καταλληλότερο σημείο της αλυσίδας εφοδιασμού.

Το ICS1 τέθηκε σε λειτουργία στην Ε. Ένωση (και στην χώρα μας) το 2011 και αντικαθίσταται σταδιακά με τις εκδόσεις του νέου συστήματος ICS2.
 

Τι είναι το ICS2;

Το νέο διευρωπαϊκό σύστημα ICS2 αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών και στην επίτευξη των στόχων της «στρατηγικής και δράσης για τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων» που εγκρίθηκε από την Ε.Ε. το 2014. Βασίζεται σε μια πλήρως αναμορφωμένη τελωνειακή διαδικασία που ενσωματώνει τις ενωσιακές απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας των διατάξεων της νομοθετικής δέσμης του νέου τελωνειακού κώδικα της Ένωσης που ισχύει από την 1η Μαΐου 2016.

Το ICS2 ενισχύει και βελτιώνει τη διαχείριση των τελωνειακών κινδύνων και τον εντοπισμό επικίνδυνων και παράνομων εμπορευμάτων. Στοχεύει σε πιο αποτελεσματικούς και αποδοτικούς τελωνειακούς ελέγχους στις ταχέως εξελισσόμενες αλυσίδες εφοδιασμού υποστηρίζοντας παράλληλα τον ισότιμο ανταγωνισμό και τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου.

Τι αλλάζει με το ICS2;

Οι τελωνειακές διαδικασίες που συμπεριλαμβάνονται στον προγενέστερο Τελωνειακό Κώδικα και υποστηρίζονται από το ICS1, αναμορφώνονται και συμπληρώνονται. Ειδικότερα, με το ICS2:

 • Συλλέγονται περισσότερα ποιοτικά και αξιόπιστα δεδομένα (π.χ. στοιχεία αγοραστή και πωλητή) πριν από την άφιξη και πριν από την φόρτωση για όλα τα εμπορεύματα (απαλοιφή των εξαιρέσεων π.χ. ταχυδρομικά αντικείμενα και αντικείμενα ταχυμεταφορών χαμηλής αξίας) που εισέρχονται στην ΕΕ.
 • Εκτός από τον μεταφορέα, συλλέγονται πληροφορίες, από όλους τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στην εφοδιαστική αλυσίδα (π.χ., φορείς διαμεταφοράς και logistics, φορείς παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς, φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, εισαγωγείς, παραλήπτες) οι οποίοι υποβάλουν τμηματικά αυτές που τους αφορούν (επίπεδα συμβάσεων μεταφοράς master και house) .
 • Θεσπίζεται ένα «κοινό αποθετήριο» για την καταχώριση/ενοποίηση των τμηματικών υποβολών δεδομένων καθώς και η ανταλλαγή μεταξύ των χωρών που εφαρμόζουν το ICS2, των πληροφοριών αυτών, των αποτελεσμάτων ανάλυσης κινδύνων και των ελέγχων. Στο αποθετήριο έχουν πρόσβαση όλες οι χώρες, και ενισχύεται η συνεργασία και η διαφάνεια.
 • Παρέχεται στους οικονομικούς φορείς μια «κοινή διεπαφή συναλλασσόμενων» (STI), ή «εναρμονισμένη διεπαφή συναλλασσόμενων» (HTI) και ενισχύεται η διαφάνεια.
 • Στις αεροπορικές μεταφορές θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής και ανάλυσης κινδύνων με βάση ένα ελάχιστο σύνολο πληροφοριών πριν τη φόρτωση (PLACI) και εφαρμόζονται συμπληρωματικά μέτρα (π.χ. παραπομπές-referrals-,έλεγχος HRCM και το μήνυμα «μη φόρτωσης-DO NOT LOAD-»).
 • Εκτός από την γνωστοποίηση άφιξης του μεταφορικού μέσου εφαρμόζεται και η γνωστοποίηση προσκόμισης των εμπορευμάτων.
 • Εφαρμόζεται η ακύρωση της Συνοπτικής Διασάφησης Εισόδου

 

Εκδόσεις του ICS2, ποιους οικονομικούς φορείς αφορούν;

Το νέο σύστημα ICS2, σύμφωνα και με το πρόγραμμα εργασιών του τελωνειακού κώδικα της ΕΕ (βλ. Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) της Επιτροπής (ΕΕ) 2019 / 2151), θα λειτουργήσει σε τρεις εκδόσεις (releases). Κάθε έκδοση επηρεάζει διαφορετικά οικονομικούς φορείς και τρόπους μεταφοράς. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν συνοπτικές διασαφήσεις εισόδου και να χρησιμοποιούν το σύστημα ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που παρέχουν στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα, σύμφωνα με το εξής χρονοδιάγραμμα:

1. Έκδοση 1 του ICS2 από την 1 Μαρτίου 2021 (δυνατή μεταβατική περίοδος έως 1/10/2021) μόνο για αεροπορικές μεταφορές (πριν από την φόρτωση ελάχιστο σύνολο δεδομένων ENS (PLACI), ανάλυση κινδύνων και γνωστοποίηση προσκόμισης), αφορά:

 • φορείς παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς,
 • φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 • αντιπροσώπους των ανωτέρω

Τέθηκε σε λειτουργία στη χώρα μας την 1/10/2021 και μέχρι την έκδοση 2, λειτουργεί παράλληλα με το ICS1 (για αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές).

2. Έκδοση 2 του ICS2 από την 2 Μαρτίου 2023 (δυνατή μεταβατική περίοδος έως 1/10/2023) μόνο για αεροπορικές μεταφορές (πλήρες σύνολο δεδομένων ENS, πλήρης ανάλυση κινδύνων, γνωστοποίηση άφιξης συν τις λειτουργίες της έκδοσης 1), αφορά:

 • μεταφορείς,
 • φορείς διαμεταφοράς και logistics,
 • φορείς παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς,
 • φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών
 • αντιπρόσωποι των ανωτέρω

Μέχρι την έκδοση 3, θα λειτουργήσει παράλληλα με το ICS1 (για θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές)

3. Έκδοση 3 του ICS2 από την 1 Μαρτίου 2024 (δυνατή μεταβατική περίοδος έως 1/10/2024) για αεροπορικές, θαλάσσιες, οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές (πλήρες σύνολο δεδομένων ENS, πλήρης ανάλυση κινδύνων, συν τις λειτουργίες των προηγούμενων εκδόσεων), αφορά:

 • Μεταφορείς,
 • φορείς διαμεταφοράς και logistics,
 • φορείς παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφοράς,
 • φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών,
 • εισαγωγείς, παραλήπτες,
 • αντιπροσώπους των ανωτέρω

Μετά την ανάπτυξη της έκδοσης 3, το ICS1 θα καταργηθεί σταδιακά μέσα σε μεταβατική περίοδο 200 ημερών.

 

Πώς θα προετοιμαστείτε για το ICS2;

 

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναρτήσει σχετικές πληροφορίες με σκοπό την ενημέρωση των οικονομικών φορέων για το Νέο Σύστημα, χωρισμένες σε κατηγορίες :

Έγγραφα για το ICS2

Τα απαραίτητα ενωσιακά έγγραφα προδιαγραφών που θα πρέπει να μελετήσουν και εφαρμόσουν οι Οικονομικούς Φορείς για να υλοποιήσουν και θέσουν σε λειτουργία τα συστήματα πληροφορικής τους, δημοσιεύονται και ενημερώνονται από την Ε.Ε. ανά Έκδοση ICS 2 , και βρίσκονται στους παρακάτω συνδέσμους:
 

Έγγραφα έκδοσης 1

— Βιβλιοθήκη (europa.eu)

Έγγραφα έκδοσης 2

— Βιβλιοθήκη (europa.eu)

Έγγραφα έκδοσης 3

— Βιβλιοθήκη (europa.eu)