Επικύρωση Εκτυπωμένου Εγγράφου - Document Validation

Επιβεβαίωση συγκεκριμένων εγγράφων που παραγονται από το Σύστημα