Τεχνικές προδιαγραφές - Εκδόσεις

Νέα version v1.0.2: τι περιλαμβάνει:

1. Τέλη στις αναλυτικές γραμμές με δυνατότητα καταχώρησης Φ.Π.Α.
2. Λοιποί Φόροι στις αναλυτικές γραμμές με δυνατότητα καταχώρησης Φ.Π.Α.|
3. Στα παραστατικά που θα είναι αποδεκτά με 0 καθαρή αξία εντάσσονται και τα 11.1 έως και 11.5 (κάλυψη ανάγκης αποστολής φορολογικής σύνοψης παραστατικού μηδενικής αξίας)
4. Διόρθωση τιμών ΦΠΑ (περίπτωση τιμής 7) στους τύπους 1.2 και 1.3.
5. (Δωροεπιταγές) να επιτρέπονται γραμμές παραστατικού με διακριτή τιμή rec_type και καθαρή αξία η οποία δεν πρέπει να ενημερώνει τα βιβλία εκδότη ούτε να χαρακτηρίζεται αλλά συμμετέχει στο τελικό πληρωτέο
6. Επικαιροποίηση χωρών
7. Προσθήκη νέας αιτίας εξαίρεσης: "Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 6 του Κώδικα ΦΠΑ"
8. Αλλαγή λεκτικού στην αιτία εξαίρεσης "Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 3 του Κώδικα ΦΠΑ" σε "Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 2 και 3 του Κώδικα ΦΠΑ"
9. Μεγάλη Βρετανία (ως τρίτη χώρα)

Συνδυασμοί χαρακτηρισμών (αρχείο xls)

 

Παραδείγματα αποστολής xml:

 1. Τιμολόγιο Πώλησης με Αυτοτιμολόγηση  
 2. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 3. Τιμολόγιο Πώλησης με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 4. Τιμολόγιο Προϊόντων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 5. Τιμολόγιο Πώλησης (Σύνθετο) με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού  
 6. Τιμολόγιο Πώλησης / Πώληση για Λογαριασμό Τρίτων Τύπος παραστατικού  
 7. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 8. Τιμολόγιο Πώλησης / Εκκαθάριση Πωλήσεων Τρίτων - Αμοιβή από Πωλήσεις Τρίτων με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 9. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 10. Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών με φόρους δηλωμένους σε επίπεδο γραμμής παραστατικού 
 11. Πιστωτικό συσχετιζόμενο 
 12. Τιμολόγιο - Ενδοκοινοτικές Αποκτήσεις 
 13. Μισθοδοσία με φόρους (παρακρατούμενους/εισφορά αλληλεγγύης) δηλωμένους σε επίπεδο παραστατικού  
 14. Αποσβέσεις
   

Παλαιότερες εκδόσεις:

Portal για Προγραμματιστές

Για περισσότερη τεχνική τεκμηρίωση, δοκιμαστικό περιβάλλον και υποστηρικτικά εργαλεία δείτε το ειδικό portal για προγραμματιστές της REST API διεπαφής myDATA εδώ

 

1. Πάροχοι Λήψη Πληροφοριών σχετικά με Ηλεκτρονική Τιμολόγηση  μέθοδος (RequestReceiverInfo) που επιστρέφει τους εξουσιοδοτημένους από την οντότητα παρόχους και στην περίπτωση δήλωσης αποδοχής ηλεκτρονικής τιμολόγησης ως λήπτης  email που έχει δηλώσει η οντότητα.

2. Νέα έκδοση v1.0.3 – Υλοποίηση Αποφάσεων 1300/2020 και  1060/2021


3. Επισυναπτόμενα αρχεία: