Έκδοση Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ)

Τώρα μπορείτε να λάβετε Πιστοποιητικό Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ), ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος (φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα).

Η αίτηση για την έκδοση ΠΦΚ υποβάλλεται ψηφιακά από το φυσικό πρόσωπο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ψηφιακή έκδοση ΠΦΚ είναι η επικαιροποίηση των στοιχείων σας. 

Το ΠΦΚ εκδίδεται σε ψηφιακή μορφή, αυτόματα, με την υποβολή της αίτησης, στα ελληνικά και τα αγγλικά, πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία του αιτούντα και φέρει μοναδικό αριθμό έκδοσης, καθώς και ηλεκτρονική σφραγίδα (eSeal).
Η εγκυρότητά του πιστοποιείται μέσω του QR code, που εκδίδεται μαζί με το πιστοποιητικό.

Για το τρέχον ή το προηγούμενο έτος, μπορείτε να εκδώσετε ΠΦΚ: 

α) για σκοπούς εφαρμογής Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος (ΣΑΔΦΕ) και

β) για λοιπούς σκοπούς.

Προσοχή!

Στις περισσότερες χώρες, το ΠΦΚ, όπως εκδίδεται μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή της ΑΑΔΕ, γίνεται δεκτό και δεν απαιτείται επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostille) ή επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε περίπτωση που στη χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί το ΠΦΚ απαιτείται επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostille) ή επικύρωση του ΠΦΚ μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό ψηφιακά μέσα από την εφαρμογή και να ζητήσετε να αντικατασταθεί με έγχαρτο ΠΦΚ που θα φέρει φυσική υπογραφή, ώστε να λάβει ακολούθως την επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostille) ή την επικύρωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα. Από την 5/5/2023, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση αυτή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

- προσκομίζοντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλοντας το ψηφιακό ΠΦΚ ταχυδρομικά στη Δ/νση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ (Καραγιώργη Σερβίας 8, 10562 Αθήνα)

- υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE», όπου επισυνάπτετε το ψηφιακό ΠΦΚ.

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Σχετικές διατάξεις