Ε. 2056 /29-07-2022

Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α΄126) και παροχή οδηγιών

Περίληψη Εγκυκλίου

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των άρθρων 41 και 82 του ν. 4949/2022 (Α΄126), με θέμα «Ενσωμάτωση της παρ. 5 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/952 του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2017 για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/1164 όσον αφορά τις ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών μέσων με τρίτες χώρες (L144), κύρωση της Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Επιχείρησης Καζίνο Ευρέος Φάσματος Ελληνικού Ανώνυμη Εταιρεία, για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, θέσπιση ολοκληρωμένου πλαισίου για την απόδοση βιώσιμης προοπτικής ανάπτυξης και την εκ νέου λειτουργία των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, τροποποιήσεις του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων και του Οργανισμού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επείγουσες φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις»
 

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποίηση των κάτωθι άρθρων του ν. 4949/2022 (Α΄126):

 α) 41 «Απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης ασθενοφόρων και ειδικών κινητών μονάδων Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Προσθήκη παρ. 9Α στο άρθρο 132 του ν. 2960/2001» και

β) 82 «Έναρξη ισχύος»

 

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

- ΕΚΑΒ

- Τελωνειακές αρχές