Α. 1228 /05-10-2021

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/6.10.2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).

Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός νέας Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Κ.Α.Δ. 2008)» (Β' 2149).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Προσθήκη νέου κωδικού αριθμού δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) στον πίνακα της αναθεωρημένης έκδοσης «Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 2008» της υπό στοιχεία 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ1133/06-10-2008 Α.Υ.Ο.Ο. (Β' 2149).

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αφορά στους φορολογουμένους που παρέχουν υπηρεσίες στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους αεροδρομίων, στις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (π.χ. Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας, Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας) και στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης.